ნეემია თავი 7

1 . ქალაქის გალავანი რომ აშენდა, კარები ჩავაყენე და კარიბჭისმცველები, მგალობლები და ლევიანები გავამწესე.

2 . ხანანი, ჩემი ძმა და ხანანია, ციხე-სიმაგრის მთავარი, იერუსალიმზე დავაყენე, ვინაიდან ერთგული კაცი იყო და ბევრს აღემატებოდა ღვთისმოშიშებაში.

3 . ვუბრძანე, მზის დაცხუნებამდე არ გაეღოთ იერუსალიმის კარიბჭენი და მანამდე დაეკეტათ და ჩაერაზათ კარნი, სანამ საგუშაგოზე იდგებოდნენ! მცველებად იერუსალიმის მკვიდრნი დაეყენებინათ, თითოეული თავის საგუშაგოზე და თავისი სახლის წინ.

4 . დიდი და ვრცელი იყო ქალაქი, თუმცა ხალხი ცოტა იყო მასში და არც სახლები იყო აშენებული.

5 . გულში ჩამიდო ჩემმა ღმერთმა და შევკრიბე დიდებულები, მთავრები და ხალხი საგვარტომო ნუსხის შესადგენად. ვიპოვე იერუსალიმში პირველად ამოსულთა საგვარტომო წიგნი; მასში ჩაწერილი იყვნენ:

6 . ოლქში დამკვიდრებულნი, რომლებიც ნაბუქოდონოსორის, ბაბილონის მეფის ტყვეობიდან წამოვიდნენ და იერუსალიმსა და იუდაში დაბრუნდნენ - თითოეული თავის ქალაქში.

7 . ისინი, ვინც ზერუბაბელთან, იეშუასთან, ნეემიასთან, ყაზარიასთან, რაყამიასთან, ნახამანთან, მორდექაისთან, ბილშანთან, მისფერეთთან, ბიგვაისთან, ნეხუმთან და ბაყანთან ერთად ამოვიდნენ, ისრაელის ხალხის მამაკაცთა რიცხვი იყო:

8 . ფარყოსის ძენი - ორიათას ას სამოცდათორმეტი;

9 . შეფატიას ძენი - სამას სამოცდათორმეტი;

10 . არახის ძენი - ექვსას ორმოცდათორმეტი;

11 . ფახათ-მოაბის, იეშუასა და იოაბის ძენი - ორიათას რვაას თვრამეტი;

12 . ყელამის ძენი - ათას ორას ორმოცდათოთხმეტი;

13 . ზათუს ძენი - რვაას ორმოცდახუთი;

14 . ზაქაის ძენი - შვიდას სამოცი;

15 . ბინუის ძენი - ექვსას ორმოცდარვა;

16 . ბებაის ძენი - ექვსას ოცდარვა;

17 . ყაზაგიდის ძენი - ორიათას სამას ოცდაორი;

18 . ადონიკამის ძენი - ექვსას სამოცდაშვიდი;

19 . ბიგვაის ძენი - ორიათას სამოცდაშვიდი;

20 . ყადინის ძენი - ექვსას ორმოცდათხუთმეტი;

21 . ატერის ძენი ხიზკიაჰუს სახლეულიდან - ოთხმოცდათვრამეტი;

22 . ხაშუმის ძენი - სამას ოცდარვა;

23 . ბეცაის ძენი - სამას ოცდაოთხი;

24 . ხარიფის ძენი - ას თორმეტი;

25 . გაბაონის ძენი - ოთხმოცდათხუთმეტი;

26 . ბეთლემის და ნეტოფას მკვიდრნი - ას ოთხმოცდარვა;

27 . ყანათოთის მკვიდრნი - ას ოცდარვა;

28 . ბეთ-ყაზმავეთის მკვიდრნი - ორმოცდაორი;

29 . კირიათ-იეყარიმის, ქეფირას და ბეეროთის მკვიდრნი - შვიდას ორმოცდასამი;

30 . რამას და გებაყის მკვიდრნი - ექვსას ოცდაერთი;

31 . მიქმასის მკვიდრნი - ას ოცდაორი;

32 . ბეთელისა და ჰაღაის მკვიდრნი - ას ოცდასამი;

33 . ნებო-ახერის მკვიდრნი - ორმოცდათორმეტი;

34 . ყელამ-ახერის მკვიდრნი - ათას ორას ორმოცდათოთხმეტი;

35 . ხარიმის ძენი - სამას ოცი;

36 . იერხოს ძენი - სამას ორმოცდახუთი;

37 . ლოდის, ხადიდის და ონოს ძენი - შვიდას ოცდაერთი;

38 . სენაყას ძენი - სამიათას ცხრაას ოცდაათი.

39 . მღვდლები: იედაყიას ძენი, იეშუას სახლეულიდან - ცხრაას სამოცდაცამეტი;

40 . იმერის ძენი - ათას ორმოცდათორმეტი;

41 . ფაშხურის ძენი - ათას ორას ორმოცდაშვიდი;

42 . ხარიმის ძენი - ათას ჩვიდმეტი.

43 . ლევიანნი: იეშუას ძენი, კადმიელის სახლეულიდან, ჰოდევას ძენი - სამოცდათოთხმეტი.

44 . მგალობელნი: ასაფის ძენი - ას ორმოცდარვა;

45 . კარიბჭის მცველნი: შალუმის ძენი, ატერის ძენი, ტალმონის ძენი, ყაკუბის ძენი, ხატიტას ძენი, შობაის ძენი - ას ოცდათვრამეტი.

46 . ნეთინელნი: ციხას ძენი, ხასუფას ძენი, ტაბაყოთის ძენი,

47 . კეროსის ძენი, სიყას ძენი, ფადონის ძენი,

48 . ლებანას ძენი, ხაგაბას ძენი, შალმაის ძენი,

49 . ხანანის ძენი, გიდელის ძენი, გახარის ძენი,

50 . რეაიას ძენი, რეცინის ძენი, ნეკოდას ძენი,

51 . გაზამის ძენი, ყუზას ძენი, ფასეახის ძენი,

52 . ბესაიას ძენი, მეყუნიმის ძენი, ნეფიშესიმის ძენი,

53 . ბაკბუკის ძენი, ხაკუფას ძენი, ხარხურის ძენი,

54 . ბაცლითის ძენი, მეხიდას ძენი, ხარშას ძენი,

55 . ბარკოსის ძენი, სისერას ძენი, თამახის ძენი,

56 . ნეციახის ძენი, ხატიფას ძენი.

57 . სოლომონის მსახურთა ძენი: სოტაის, სოფერეთის, ფერიდას,

58 . იაყალას, დარკონის, გიდელის,

59 . შეფატიას, ხატილის, ფოქერეთ-ცებაიმის და ამონის შთამომავალნი.

60 . სოლომონისა და ტაძრის მსახურთა შთამომავალნი - სულ სამას ოთხმოცდათორმეტი.

61 . ესენი იყვნენ თელ-მელახიდან, თელ-ხარშადან, ქერუბიდან, ადონიდან და იმერიდან ამოსულნი, მაგრამ ვეღარაფერი თქვეს თავიანთ მამის სახლსა და შთამომავლობის შესახებ - ისრაელიდან თუ იყვნენ ისინი:

62 . დელაიას ძენი, ტობიას ძენი, ნეკოდას ძენი - ექვსას ორმოცდაორი.

63 . მღვდელთაგან ძენი ხობაიასი, ჰაკოცისა და ბარზილაისა, რომელმაც ცოლი გილყადელი ბარზილაის ასულთაგან მოიყვანა და მათი სახელით იწოდებოდა.

64 . ესენი ეძებდნენ თავის საგვარტომო ნუსხის ჩანაწერებს, ვერ იპოვეს და გადაყენებულ იქნენ მღვდლობიდან.

65 . უთხრა მათ განმგებელმა, რომ არ ეჭამათ წმიდათა წმიდისგან, ვიდრე აღდგებოდა მღვდელი ურიმითა და თუმიმით.

66 . ერთად მთელი კრებული, ორმოცდაორი ათას სამას სამოცი კაცი იყო.

67 . გარდა თავიანთი მონებისა და მხევლებისა, რომლებიც შვიდიათას სამას ოცდაჩვიდმეტნი იყვნენ და ორას ორმოცდახუთი მგალობელი კაცისა და ქალისა.

68 . ჰყავდათ შვიდას ოცდათექვსმეტი ცხენი და ორას ორმოცდახუთი ჯორი,

69 . ოთხას ოცდათხუთმეტი აქლემი და ექვსიათას შვიდას ოცი სახედარი.

70 . ზოგიერთმა, მამისსახლთა თავკაცთაგან, შემოწირულობა გაიღო საქმისთვის: განმგებელმა საგანძურისთვის ათასი დრაქმა ოქრო, ორმოცდაათი თასი და ხუთას ოცდაათი სამღვდელო კვართი გაიღო.

71 . მამისსახლთა თავკაცთაგანაც, ოციათასი დრაქმა ოქრო და ორიათას ორასი მინა ვერცხლი გაიღეს საგანძურისთვის.

72 . დანარჩენმა ხალხმა კი, ოციათასი დრაქმა ოქრო, ორი ათასი მინა ვერცხლი და სამოცდაშვიდი სამღვდელო კვართი გაიღო.

73 . მკვიდრობდნენ მღვდლები, ლევიანნი, კარიბჭისმცველნი, მგალობელნი, დანარჩენი ხალხი, ტაძრის მსახურნი ანუ ნეთინელნი და მთელი ისრაელი თავ-თავიანთ ქალაქებში. მეშვიდე თვემაც მოაწია და თავის ქალაქებში იყვნენ ისრაელის ძენი.