ასაფი


საკვანძო მუხლები:

4მეფეთა 18 : 18 ; 1ნეშტთა 15 : 17 ; 1ნეშტთა 16 : 5 ; 1ნეშტთა 25 : 1 ; 1ნეშტთა 26 : 1 ; 2ნეშტთა 5 : 12 ; 2ნეშტთა 29 : 30 ; ეზრა 2 : 41 ; ეზრა 3 : 10 ; ნეემია 2 : 8 ; ნეემია 7 : 44 ; ფსალმუნები 49 : 1 ; ფსალმუნები 72 : 1 ; ფსალმუნები 73 : 1 ; ფსალმუნები 74 : 1 ; ფსალმუნები 75 : 1 ; ფსალმუნები 76 : 1 ; ფსალმუნები 77 : 1 ; ფსალმუნები 78 : 1 ; ფსალმუნები 79 : 1 ; ფსალმუნები 80 : 1 ; ფსალმუნები 81 : 1 ; ფსალმუნები 82 : 1 ;
1.8.78 ასაფი

(შემგროვებელი)

ერთი ასაფი არის:
- ლევიანი, მგალობელთა გუნდის ხელმძღვანელი დავითისა და სოლომონის დროს 1ნეშ.15,17.19; 16,5.7; 2ნეშ.5,12
- ლოტბარი 1ნეშ.25,2.6
- ერგო სამსახურის პირველი წილი 1ნეშ.25,9
- დაწერა 12 ფსალმუნი 2ნეშ.29,30 ფს.49,1; 72,1; 73,1; 74,1; 75,1; 76,1; 77,1; 78,1; 79,1; 80,1; 81,1; 82,1
- წოდებულია მისნად (წინასწარმეტყველად) 2ნეშ.29,30
- მისი ძენი იყვნენ მუსიკოსები 1ნეშ.25,1.2
- ტყვეობიდან დაბრუნებულთა შორის ეზრ.2,41 ნეემ.7,44
- მონაწილეობდნენ მიძღვნის ცერემონიაში ეზრ.3,10
- კარის მცველი 1ნეშ.26,1

მეორე ასაფი არის:
- მეფე ხიზკიას მემატიანის მამა 4მფ.18,18.37

მესამე ასაფი არის:
- სამეფო ტყის მცველი. ართახშასთამ უბრძანა მოემარაგებინა ხე-ტყით ნეემია ნეემ.2,8

-----------------------------------
გრავიურა 49-ე ფსალმუნზე