რიცხვი "ორმოცდაათი" ბიბლიაში


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 6 : 15 ; დაბადება 18 : 24 ; გამოსვლა 26 : 5 ; ლევიანნი 25 : 11 ; ლევიანნი 27 : 3 ; რიცხვნი 4 : 3 ; მეორე რჯული 22 : 29 ; 2მეფეთა 15 : 1 ; 4მეფეთა 13 : 7 ; 4მეფეთა 15 : 25 ; ეზრა 8 : 6 ; ნეემია 7 : 70 ; ანგია 2 : 16 ; ლუკა 7 : 41 ; გამოსვლა 36 : 12 ;
=2.1.105 რიცხვი "ორმოცდაათი" ბიბლიაში

წმ. წერილში მოხსენიებულია 50:
- წყრთა დაბ.6,15
- მართალი დაბ.18,24
- მარყუჟი, კილო გამ.26,5; 36,12
- დუგმა გამ.26,6
- საიუბილეო წელი ლევ.25,11
- შეკელი ლევ.27,3
- წელი რიცხ.4,3
- ვერცხლი რჯ.22,29
- მალემსრბოლი 2მფ.15,1
- კაცი 4მფ.2,7
- ცხენოსანი 4მფ.13,7
- გალაადელი 4მფ.15,25
- მამაკაცი ეზრ.8,6
- თასი ნეემ.7,70
- საწყაო ანგ.2,16
- დინარი ლუკ.7,41

2.1.105 Число "пятьдесят" в Библии
Быт.6,15; 18,24 Исх.26,5.6; 36,12 Лев.25,11; 27,3 Чис.4,3 Вт.22,29; 2цар.15,1; 4цар.13,7; 15,25 Езд.8,6 Неем.7,70 Агг.2,16 Лук.7,41