ურჯულოება, უკეთურება, უსამართლობა


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 19 : 15 ; გამოსვლა 34 : 7 ; რიცხვნი 14 : 34 ; 1მეფეთა 3 : 13 ; ეზრა 9 : 7 ; ნეემია 9 : 2 ; ფსალმუნები 24 : 18 ; ფსალმუნები 30 : 10 ; ფსალმუნები 31 : 5 ; ფსალმუნები 37 : 19 ; ფსალმუნები 40 : 7 ; ფსალმუნები 65 : 18 ; ფსალმუნები 118 : 133 ; ფსალმუნები 124 : 3 ; ზირაქი 24 : 1 ; ესაია 14 : 12 ; ესაია 53 : 5 ; ესაია 59 : 2 ; იერემია 14 : 10 ; ეზეკიელი 7 : 16 ; ეზეკიელი 9 : 9 ; ეზეკიელი 18 : 24 ; ეზეკიელი 32 : 7 ; დანიელი 9 : 24 ; მიქა 7 : 18 ; აბაკუმი 1 : 13 ; სოფონია 3 : 5 ; ზაქარია 3 : 4 ; მათე 13 : 41 ; მათე 23 : 28 ; მათე 24 : 12 ; საქმენი მოციქულთა 2 : 23 ; 2პეტრე 2 : 8 ; 1იოანე 3 : 4 ; რომაელთა 4 : 7 ; 2კორინთელთა 6 : 14 ; 2თესალონიკელთა 2 : 7 ; 1ტიმოთე 1 : 9 ; 2ტიმოთე 2 : 19 ; ტიტე 2 : 14 ; ებრაელთა 8 : 12 ;
3.50.16 ურჯულოება, უკეთურება, უსამართლობა

(კანონიერების, როგორც კეთილის სისრულის, დარღვევა არაკანონიერი საქციელით)

სხვა სინონიმები: სიმრუდე, ტყუილი, სიყალბე, სიცრუე, ურწმუნოება, ცოდვა, უკანონო საქმე

ცოდვა – ურჯულოებაა 1იოან,3,4

ურჯულოება ადამიანში არის ურჯულოსგან, ხალხთა მტარვალისგან, სატანისგან ეს.14,12

გამომდინარეობს გულიდან ფს.40,7 მათ.23,28

განყოფს კაცს ღმერთისგან ეს.59,2

ზეგავლენა ადამიანზე:
- გაუმაძღრობა ეზეკ.7,16.19
- ძალზე დიდი ეზეკ.9,9
- ურჯულოების გამრავლება ანელებს სიყვარულს მათ.24,12
- თვალთმაქცობით აღსავსე მათ.23,28

ქრისტეს მიმართ:
- ღვთის წინასწარ ცოდნით ურჯულოებმა ჯვარს აცვეს საქ.2,23
- ჩვენი ურჯულოებისთვის იყო შემუსვრილი ეს.53,5

ღმერთის დამოკიდებულება:
- არ უყურებს აბაკ.1,13
- სამართლიანია მის წიაღში სოფ.3,5
- ახსოვს და სჯის იერ.14,10
- შურისმგებელია თაობებში გამ.34,7
- პატიობს და აღარ უხსენებს მიქ.7,18.19
- განაშორებს უკეთურებას ზაქ.3,4
- დაეკისრა მესიას ეს.53,5.6.11
- აღარ გაიხსენებს ებრ.8,12
- ურჯულოების საიდუმლო [დღეს] მოქმედებს, ოღონდ ახლა არის შემკავებელი, სანამ გაყვანილ იქნება შუაგულიდან 2თეს.2,7
- რჯული დადგენილია ურჯულოებისთვის და არა მართალთათვის 1ტიმ.1,9

ქრისტეს დამოკიდებულება:
- იტვირთა ჩვენი უკეთურებანი ეს.53,5.6.11
- გამოისყიდა დან.9,24 ტიტ.2,14

მორწმუნის დამოკიდებულება:
- აცნობიერებს ფს.37,19
- აღიარებს ნეემ.9,2
- ლოცულობს პატიებისთვის ფს.24,18
- ითხოვს მის ჩამოცილებას ფს.118,133
- იღებს პატიებას ფს.31,5 რომ.4,7
- უნდა განუდგეს მას 2ტიმ.2,19
- რათა მოუსმინოს უფალმა ფს.65,18
- იღებს დაცვას მისგან ფს.124,3
- არ აქვს საერთო ურჯულოებასთან 2კორ.6,14
- იტანჯება სხვების უკანონო საქმეებით 2პეტ.2,8

ურჯულოების სასჯელად:
- შიში რიცხ.14,34
- ძალის გამოცლა ფს.30,10
- დაღუპვა დაბ.19,15
- ტყვედ ჩავარდნა ეზრ.9,7
- სიკვდილი ეზეკ.18,24.26
- კუთვნილ სასჯელზე ნაკლები ეზრ.9,13
- საუკუნოდ არ იქნება დავიწყებული 1მფ.3,13.14
- შავეთის სატანჯველი ეზეკ.32,27
- მეორედ მოსვლისას მათ.13,41

სიბრძნე ზირაქისა 24 თავში გვირჩევს:
2. გაექეცი ცოდვას, როგორც უხსენებელს, რადგან, თუ ახლოს მიხვალ, გიკბენს. მისი კბილები ლომის კბილებია - ადამიანთა სულების მომაკვდინებელი.
3. ყოველი ურჯულოება ორლესული მახვილივითაა - მისი ნაჭრევი არ განიკურნება.

__თემაზე წერდნენ__
***
ურჯულოება ბოროტისაგან არის და ყველაფერი დამოკიდებულია ჩვენზე, ჩვენ რას მივიღებთ სიმართლეს თუ ურჯულოებას. – ილია II