რიცხვი "ორმოცი" ბიბლიაში


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 7 : 4 ; დაბადება 7 : 12 ; დაბადება 7 : 17 ; დაბადება 25 : 20 ; დაბადება 50 : 3 ; გამოსვლა 16 : 35 ; გამოსვლა 24 : 18 ; რიცხვნი 13 : 26 ; რიცხვნი 32 : 13 ; მეორე რჯული 9 : 9 ; მეორე რჯული 25 : 3 ; მეორე რჯული 29 : 5 ; მსაჯულნი 3 : 11 ; 3მეფეთა 2 : 11 ; 3მეფეთა 11 : 42 ; 3მეფეთა 19 : 8 ; ეზეკიელი 29 : 11 ; იონა 3 : 4 ; მათე 4 : 2 ; ლუკა 4 : 2 ; საქმენი მოციქულთა 1 : 3 ; საქმენი მოციქულთა 13 : 21 ; 2კორინთელთა 11 : 24 ;
2.1.26 რიცხვი "ორმოცი" ბიბლიაში

40 – ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სიმბოლური რიცხვია ბიბლიაში. წმ. წერილში მოხსენიებულია 150 ჯერ. აჩვენებს მოსამზადებელ პერიოდს ან დროის სისრულეს, რამე უმნიშვნელოვანესს და წმიდას, ბიბლიურ აღსანიშნავ მოვლენას კაცობრიობის ისტორიაში.

ორმოცი დღე
- გრძელდებოდა წარღვნა დაბ.7,17
- აბალზამებდნენ იაკობის ნეშტს დაბ.50,3
- იყო სინაის მთაზე მოსე გამ.24,18
- ზვერავდნენ ქანაანს რიცხ.13,26
- ლოცულობდა მოსე ისრაელისთვის რჯ.9,25
- თავს იწონებდა გოლიათი 1მფ.17,16
- მარხულობდა ელია 3მფ.19,8
- ნინევია გამოიცდებოდა იონ.3,4
- გამოიცდებოდა ქრისტე მათ.4,2 ლუკ.4,2
- ქრისტეს მსახურება აღდგომის შემდეგ საქ.1,3

ორმოცი წელი
- ისააკის ასაკი ქორწინებისას დაბ.25,20
- ჭამდნენ მანანას ისრაელიანები გამ.16,35
- ისრაელის ხეტიალი უდაბნოში რიცხ.32,13
- არ გაცვეთიათ სამოსელი რჯ.29,5
- დაისვენა ქვეყანამ მსაჯ.3,11
- ეგვიპტის გაუკაცრიელება ეზეკ.29,11-13
- მეფობდა საული საქ.13,21
- მეფობდა დავითი 3მფ.2,11
- მეფობდა სოლომონი 3მფ.11,42

ორმოცი დარტყმა
- გამათრახების ზღვარი რჯ.25,3
- მოციქულმა პავლემ ხუთჯერ მიიღო ორმოცი ერთით ნაკლები დარტყმა 2კორ.11,24

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 7
4 რადგან შვიდი დღის შემდეგ, ორმოც დღესა და ორმოც ღამეს ვაწვიმებ ქვეყანაზე და წარვხოც მიწის პირისაგან ყოველ არსებას, რაც კი შემიქმნია”.
12 ორმოცი დღე და ორმოცი ღამე აწვიმდა დედამიწას.
17 და იყო წარღვნა ორმოცი დღე მიწაზე, და ადიდდა წყალი და მიწიდან მაღლა ასწია კიდობანი.

დაბადება 25
20. ორმოცი წლისა იყო ისაკი, როცა მოიყვანა ცოლად რებეკა, შუამდინარეთიდან მოსული არამელი ბათუელის ასული, არამელი ლაბანის და.

დაბადება 50
3. გავიდა ორმოცი დღე და გასრულდა დაბალზამების ხანი; დასტიროდა მას ეგვიპტე სამოცდაათ დღეს.

გამოსვლა 16
35. ორმოცი წელი ჭამდნენ ისრაელიანები მანანას, ვიდრე თავიანთ სამკვიდრებელში მივიდოდნენ; მანანას ჭამდნენ, ვიდრე ქანაანის ქვეყნის საზღვრამდე მივიდოდნენ.

გამოსვლა 24
18. შევიდა მოსე ღრუბელში და ავიდა მთაზე. ორმოცი დღე და ორმოცი ღამე იყო მოსე მთაზე.

რიცხვნი 13
26. ორმოცი დღის შემდეგ, რომ დაზვერეს ქვეყანა, უკან დაბრუნდნენ.

რიცხვნი 32
13. აღინთო უფლის რისხვა ისრაელის მიმართ და ახეტიალებდა მათ უდაბნოში ორმოც წელს, ვიდრე არ გადავიდა მთელი თაობა, რომელიც ბოროტად იქცეოდა უფლის თვალში.

მეორე რჯული 9
9. როცა მთაზე ავედი, რომ ჩამომეტანა ფიქალები, ფიქალები აღთქმისა, უფალმა რომ დაგიდოთ თქვენ, ორმოცი დღე და ორმოცი ღამე ვიყავი იქ, არც პური მიჭამია და არც წყალი დამილევია.
25. დავემხე უფლის წინაშე და ასე ვიყავი ორმოცი დღე და ორმოცი ღამე, რადგან თქვენი განადგურება გადაწყვიტა უფალმა.

მეორე რჯული 25
3. ორმოცი დარტყმა აკმარონ, მეტს ნუ დაარტყამენ, თორემ თუ გადაამეტეს და ბევრი ურტყეს, დამცირდება შენს თვალში შენი მოძმე.

მეორე რჯული 29
5. ორმოცი წელი გატარებდით უდაბნოში, არ გაგცვეთიათ ტანზე სამოსელი, არ გაგცვეთიათ ფეხზე ხამლები.

მსაჯულნი 3
11. დაისვენა ქვეყანამ ორმოცი წელი. მერე მოკვდა ღოთენიელი, კენაზის ძე.

3მეფეთა 2
11. ხანი დავითის მეფობისა ისრაელზე იყო ორმოცი წელი, ხებრონში შვიდ წელს მეფობდა, იერუსალიმში - ოცდაცამეტ წელს.

3მეფეთა 11
42. ხანი სოლომონის მეფობისა იერუსალიმში და მთელს ისრაელზე იყო ორმოცი წელი.

3მეფეთა 19
8. ადგა, ჭამა, დალია და ამ საჭმელით მოძლიერებულმა ორმოცი დღე და ორმოცი ღამე იარა ღვთის მთამდე, ხორებამდე.

ეზეკიელი 29
11. არ დაიდგმება იქ კაცის ფეხი და პირუტყვის ფეხი არ მოხვდება იქ; ორმოცი წელი დაუსახლებელი იქნება.
12. უდაბნოდ ვაქცევ ეგვიპტის ქვეყანას გაუდაბურებულ ქვეეანათა შორის და მის ქალაქებს შორის, და უდაბური იქნება ორმოცი წელი. გავფანტავ ეგვიპტეს ხალხებში და მიმოვაბნევ ქვეყანათა შორის.
13. რადგან ასე ამბობს უფალი ღმერთი: ორმოცი წლის ბოლოს შევკრებ ეგვიპტეს ხალხებიდან, სადაც იქნებიან გაფანტული.

იონა 3
4. იარა იონამ ერთი დღე ქალაქში, ქადაგებდა და ამბობდა: კიდევ ორმოცი დღე და დაიქცევა ნინევე.

მათე 4
2. და იმარხულა ორმოცი დღე და ორმოცი ღამე და ბოლოს მოშივდა.

ლუკა 4
2. ორმოცი დღის განმავლობაში გამოიცდებოდა ეშმაკის მიერ და არაფერი უჭამია იმ დღეებში; ხოლო მათი გასრულების შემდეგ მოშივდა.

საქმეები 1
3. და რომლებსაც, მრავალი სარწმუნო ნიშნით, ცოცხლად წარუდგა თავისი ვნების შემდეგ; ორმოცი დღე ეჩვენებოდა და ღვთის სასუფეველზე ესაუბრებოდა მათ.

საქმეები 13
21. მერე ითხოვეს და მისცა ღმერთმა მათ საული, ძე კისისა, ბენიამინის ტომიდან, და მეფობდა იგი ორმოც წელიწადს.

2კორინთელთა 11
24. იუდეველთაგან ხუთგზის ვიწვნიე ორმოცი დარტყმა, ერთის დაკლებით.

__თემაზე წერდნენ__
***
დაბ.7,4 - რიცხვი "ორმოცი", როგორც წესი, დროის სასრულის დასამოწმებლად გამოიყენება. ამას ჩვენ ცხედავთ როგორც ნოეს, ისე მოსეს (გამ.24,18), ელიასა (3მფ.19,8) და ქრისტესთან მიმართებითაც. აქ ორმოცი დღე მთელი ას ორმოცდაათი დღის ნაწილად გვევლინება (დაბ.7,24).
__ ჟენევის ბიბლიის კომენტარი __

***
დაბ.7,4 "ორმოცი დღე და ორმოცი ღამე"
ზუსტად ამდენი დრო მიეცათ მონანიებისთვის ნინევიელებს წინასწარმეტყველ იონას ქადაგებისას (იონ. 3:4), ამდენივე ხანს იყო მოსე სინაის მთაზე (გამ. 24:18), ელია წინასწარმეტყველი მარხულობდა ბერშებას უდაბნოში ხორების მთაზე მიმავალი (3მფ. 19:8), უფალი იესო ქრისტე მარხულობდა უდაბნოში და ემზადებოდა თავისი მესიანური მსახურებისთვის (ქვეყნიერებისთვის მოვლენისთვის) (მათ. 4:2), და, ბოლოს, ამდენივე ინება ყოფნა დედამიწაზე თავისი მოწაფეების წინაშე მოსავლინებლად აღდგომიდან ზეცად ამაღლებამდე (საქ. 1:3). აქედან შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ რიცხვი ორმოცი არის ერთერთი მნიშვნელოვანი, ბიბლიის წმიდა რიცხვთა შორის.
***
3მფ.19,8 - შედარებით მცირე სივრცეს, ბერშების უდაბნოდან მიდიანის ხორებამდე გავლას წინასწარმეტყველმა 40 დღე მოანდომა – როგორც ჩანს, ხანგრძლივი დაყოვნებებით და პირდაპირი გზიდან გადახვევებით (დევნის თავიდან ასაცილებლად); პირდაპირი გზა აღნიშნულ მიმართულებაზე არ აღემატება 50 ვერსს (რჯ. 1:2 მიხედვით 11 დღის სავალია) ელიას 40 დღიან მგზავრობას რჯულის მიღების მთამდე აქვს ანალოგია მოსეს რჯულდების მთაზე 40 დღიან ყოფნასთან (გამ. 24:18), და როგორც მოსემ გაატარა 40 დღე უჭმელ-უსმელად (გამ. 34:28; რჯ. 9:9.18.25; 10:10), ასევე შეგვიძლია ვიფიქროთ, 40 დღიან გზაზე მარხულობდა ელია იმ («საჭმელით მოძლიერებული», რომ ძლიერ სურდა მიეღო ღვთის განგებულება თავის ხალხზე და საკუთარ წინასწარმეტყველურ მისიაზე.
__ ლოპუხინის კომენტარი __

***
გამ.24,18 - რა თქმა უნდა, ღმერთს შეეძლო ეთქვა ის, რასაც აპირებდა მოსესთვის თქმას, ერთ დღეში, მაგრამ მეტი პატივდებისთვის ის დააკავა თავისთან ორმოცი დღეღამე. ამგვარად აქ ჩვენ გვასწავლიან გავატაროთ ბევრი დრო ღმერთთან ურთიერთობაში და თაყვანისცემაში ვატარებდეთ სწორედ ასე. ის, ვისაც სურს ღვთის ნების შეცნობა, უნდა იაზრებდეს მას დღითა და ღამით.
__ მეთიუ ჰენრი __

***
დაბ.24,18 - რიცხვი ორმოცი ბიბლიაში დაკავშირებულია გამოცდასთან. მოცემულ შემთხვევაში გამოცდა უფრო ხალხისთვის იყო განკუთვნილი, ვიდრე მოსესთვის. და ხალხმა, ვერ ჩააბარა ეს გამოცდა, ჩავარდა ცოდვაში.
__მაკდონალდსის კომენტარი __

***
გამ.24,18 - ორმოცი დღე… მოსეს არაფერი უჭამია და არ დაულევია (შეადარე რჯ. 9:9).
***
რჯ.25,3 - ახალი აღთქმის დროს ებრაელებს წესად ჰქონდათ დასჯა 39 დარტყმით – როგორც გარანტია იმისა, რომ არ იქნებოდა დარტყმული ორმოცზე მეტი (2კორ. 11:24). არაერთხელ უთქვამთ, რომ 39 დარტყმა მიიღო იესომ, მაგრამ რადგანაც მას ამათრახებდნენ რომაელები, არა ებრაელები, დარტყმების ზუსტი ოდენობა უცნობია; თუმცა ცნობილია ის, რომ ზოგჯერ რომაელები იჩენდნენ სხეულებრივი დასჯების მიმდინარეობის დროს გადაჭარბებულ სისასტიკეს.
__ დალასის სემინარიის კომენტარი __

***
მათ.4,3 - ημέρας (G2250) დღეები; νύκτας (G3571) ღამეები; ორმოცდღიანი პერიოდი ასოცირდება სიძნელეებთან, უბედურებებთან და სასჯელებთან.
__ ლინგვისტური კომენტარი __

***
40 წარმოქმნილია ორი სხვა სიმბოლური რიცხვის გამრავლების გზით: 4 (ხილული სამყაროს სივრცითი სისრულის სიმბოლო) და 10 (ფარდობითი გასრულებულობის სიმბოლო). უკანასკნელი რიცხვი კი თავის მხრივ შეიძლება მიღებულ იქნეს ორი სხვა რიცხვის მიმატებით, რომლებიც ასევე სიმბოლირებენ სისრულეს, როგორც სულიერ სამყაროში, ასევე ხილულში: 3 და 7.
__ იობ გუმეროვი __