ხარება ტრადიციონალურ ადგილებში


საკვანძო მუხლები:

4მეფეთა 17 : 14 ; 2ნეშტთა 36 : 16 ; ნეემია 9 : 29 ; ესაია 8 : 14 ; იერემია 7 : 26 ; მათე 15 : 14 ; მათე 16 : 4 ; ლუკა 12 : 51 ; იოანე 12 : 40 ; საქმენი მოციქულთა 1 : 3 ; საქმენი მოციქულთა 7 : 51 ; საქმენი მოციქულთა 9 : 20 ; საქმენი მოციქულთა 13 : 14 ; საქმენი მოციქულთა 14 : 2 ; საქმენი მოციქულთა 17 : 1 ; საქმენი მოციქულთა 18 : 4 ; საქმენი მოციქულთა 19 : 8 ; საქმენი მოციქულთა 20 : 31 ; საქმენი მოციქულთა 28 : 19 ; 2პეტრე 2 : 12 ; იუდა 1 : 10 ; რომაელთა 11 : 7 ; 1ტიმოთე 6 : 5 ; 2ტიმოთე 4 : 2 ;
4.21.5 ხარება ტრადიციონალურ ადგილებში

- სინაგოგებში, ტაძრებში საქ.9,20-22,, 13,14-16.42-44,, 14,1.3,, 17,1.2.17,, 18,4.5.19,, 19,[8]. 26,, 28,19-24 

- ტრადიციონალისტებისგან წინააღმდეგობის შემთხვევაში 4მფ.17,14,, 2ნეშ.36,16 ნეემ.9,29 ეს.8,14 იერ.7,26 ინ.12,40 საქ.7,51,, 13,45.50,, 14,2.4.5,, 19,[9].23-28,, 2პეტ.2,12 იუდ.1,10 რომ.11,7 

- გარიდება მათგან მათ.15,14,, 16,4 ლუკ.12,51-53 საქ.13,46-49.51,, 14,6,, 18,6,, 1ტიმ.6,5 

- და განცალკევებულ ადგილზე სწავლება სასუფევლის მოწაფეთათვის საქ.1,3,, 14,6.7,, 17,4,, 18,7-11,, 19,[9],, 20,31,, 28,23,, 2ტიმ.4,2