ქრისტიანობა ერთადერთი ჭეშმარიტი რელიგიაა


საკვანძო მუხლები:

იგავნი 21 : 3 ; ესაია 55 : 6 ; ოსია 6 : 6 ; ამოსი 7 : 14 ; მიქა 6 : 6 ; მათე 3 : 8 ; მათე 4 : 17 ; მათე 7 : 28 ; მათე 9 : 13 ; მათე 11 : 12 ; მათე 13 : 54 ; მათე 18 : 11 ; მათე 21 : 28 ; მათე 22 : 22 ; მარკოზი 2 : 17 ; მარკოზი 6 : 2 ; ლუკა 2 : 47 ; ლუკა 4 : 22 ; ლუკა 5 : 32 ; ლუკა 7 : 44 ; ლუკა 15 : 3 ; ლუკა 17 : 21 ; ლუკა 18 : 13 ; ლუკა 19 : 10 ; ლუკა 24 : 46 ; იოანე 1 : 4 ; იოანე 5 : 21 ; იოანე 6 : 33 ; იოანე 7 : 15 ; იოანე 8 : 32 ; იოანე 10 : 7 ; იოანე 11 : 25 ; იოანე 14 : 6 ; იოანე 17 : 2 ; იოანე 18 : 37 ; საქმენი მოციქულთა 2 : 7 ; საქმენი მოციქულთა 3 : 19 ; საქმენი მოციქულთა 4 : 12 ; საქმენი მოციქულთა 11 : 18 ; საქმენი მოციქულთა 17 : 30 ; საქმენი მოციქულთა 20 : 21 ; საქმენი მოციქულთა 26 : 18 ; 2პეტრე 3 : 9 ; 1იოანე 1 : 1 ; 1იოანე 2 : 23 ; 1იოანე 5 : 11 ; 2იოანე 1 : 9 ; რომაელთა 2 : 4 ; რომაელთა 3 : 10 ; რომაელთა 5 : 21 ; რომაელთა 15 : 8 ; 1ტიმოთე 1 : 13 ; 2ტიმოთე 2 : 25 ; ებრაელთა 10 : 19 ; გამოცხადება 1 : 5 ; გამოცხადება 7 : 9 ; გამოცხადება 19 : 11 ; გამოცხადება 22 : 17 ;
1.2.13 ქრისტიანობა ერთადერთი ჭეშმარიტი რელიგიაა

1) ერთადერთი ჭეშმარიტი გზა ინ. 1,17; 8,32; 10,7-9.27.28; 14,[6]; 17,2.3; 18,37; საქ. 4,12; 1ინ. 2,23; 5,20; 2ინ. 1,9; რომ. 2,4-6; 15,8.16; გამცხ. 19,11

2) სარწმუნოების სწავლებითი არგუმენტი: ამ სარწმუნოების მქადაგებლებს არსად უსწავლიათ, მათ მოძღვრავს ღვთის სული ამ. 7,14.15; მათ. 4,17; 7,28.29; 9,[13]; 11,27; 13,54.55; 22,22.33; მარკ.6,2.3; ლუკ. 2,47; 4,22; 24,46.47; ინ. 7,[15].46; საქ. 2,7; 4,13; 20,21; 26,18-20; 1ინ. 1,1.2; 1ტიმ. 1,13-16; 2ტიმ. 2,25

3) სულიერებრივ-ზნეობრივი არგუმენტი: ადამიანს ხსნა ეძლევა არა ლოცვის, კეთილ საქმეთა, მსხვერპლშეწირვების, ღვთისმსახურების, ღვაწლის რაოდენობის მიხედვით, რასაც ასწავლის ყველა სხვა რელიგია, არამედ საკუთარი ცოდვილობის გაცნობიერებისა და გულწრფელი მონანიების საფუძველზე. ქრისტიანული რელიგია განმსჭვალულია უბრალო ცოდვილი ადამიანებისადმი სიყვარულით იგ. 21,3; ეს. 55,6.7; ოს. 6,6; მიქ. 6,6-8; მათ. 3,8; 9,[13]; 11,20; 21,28-32; მარ. 2,17; ლუკ. 5,32; 7,44-50; 15,3-10; 18,13; ინ. 5,25-29; საქ. 2,38; 3,19; 11,18; 17,30.31; 2პეტ. 3,9; 1ინ. 1,8; რომ. 3,10-24; 5,21; ებრ. 10,19-22; გმცხ. 1,5

4) ისტორიული არგუმენტი: სამ საუკუნოვანი დევნისა და წამების მიუხედავად, ქრისტიანობას უფრო მეტი მიმდევარი უჩნდებოდა გმცხ. 7,9-17

5) გაუცხადდა ქვეყნიერებას, რომ ღმერთი არის მამა და ძლიერ ახლოსაა ადამიანთან და ამასთან ღვთის სასუფეველი კაცშია მათ.11,12; ლუკ. 17,21

6) იესო ქრისტესადმი მორწმუნეს ეძლევა საუკუნო სიცოცხლე. ასეთ აღთქმას არცერთი რელიგია არ იძლევა მათ. 18,11; ლუკ. 19,10; ინ.1,4; 5,21; 6,33.51.57.68; 8,51; 11,25.26; 14,19; 1ინ. 5,11.12; გმცხ. 22,17.

__თემაზე წერდნენ__
*** 
სხვა წარმართული რელიგიები უფრო მეტად მოსწონს ბრბოს, რადგან ისინი გარეგანით გამოიხატებიან; მაგრამ მათ არ იღებს განათლებული ხალხი. ამათთვის უფრო შესაფერისი იქნებოდა პირწმინდად ინტელექტუალური რელიგია, მაგრამ ამნაირი რელიგია არ გამოდგებოდა ბრბოსთვის. მხოლოდ ქრისტიანული რელიგია შეესატყვისება ყველას, რადგან გარეგანი მხარეცა აქვს და შინაგანიც. ის ამაღლებს ბრბოს შინაარსამდე და ამდაბლებს ქედმაღალთ რწმენის გარეგან გამოხატულებამდე. მას თანაბრად სჭირდება ბრბოც და განათლებული ხალხიც, ვინაიდან აუცილებელია, რომ პირველს ესმოდეს ასოს სული, ხოლო მეორენი თავიანთ სულს უქვემდებარებდნენ ასოს.
__ბლეზ პასკალი__