ედემის მდინარეების შესახებ


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 2 : 10 ; დაბადება 2 : 11 ; დაბადება 2 : 13 ; დაბადება 2 : 14 ; დაბადება 10 : 11 ; დაბადება 15 : 18 ; დაბადება 25 : 18 ; მეორე რჯული 1 : 7 ; მეორე რჯული 11 : 24 ; 1მეფეთა 15 : 7 ; ფსალმუნები 22 : 2 ; ფსალმუნები 35 : 9 ; ფსალმუნები 45 : 4 ; ესაია 8 : 6 ; დანიელი 10 : 4 ; ივდითი 1 : 1 ; ზირაქი 24 : 1 ; გამოცხადება 9 : 14 ; გამოცხადება 22 : 1 ;
2.1.21 ედემის მდინარეების შესახებ

- ედემიდან გამომდინარე მდინარე ბაღის მოსარწყავად ოთხ ტოტად დაყოფილი დაბ.2,[10]
- სიცოცხლის წყნარი წყლები ფს.22,2; 35,9.10; 45,[4] ეს.8,6 გმცხ.22,1.2

- პირველი ტოტის სახელია ფიშონი, ის გარს უვლის ხავილას ქვეყანას დაბ.2,[11]
- ერთი ხავილა იყო ქუშის ძე დაბ.10,7
- მეორე ხავილა - იაკტანის ძე დაბ.10,29
- ისმაელის ძენი სახლობდნენ ხავილადან მოყოლებული შურამდე დაბ.25,18; 1მფ.15,7
- ხავილას ქვეყანაში ოქროა, ბროლი და ზურმუხტი დაბ.2,[11.12]
- ფიშონი სისავსის შედარებაში ზირაქ.24,25

- მეორე მდინარეა გიხონი, ეთიოპიის ქვეყანას უვლის გარს დაბ.2,13

- მესამე მდინარეა ტიგროსი აშურის აღმოსავლეთით დაბ.2,[14]
- აშურმა ააშენა ნინევე დაბ.10,11
- აშური იყო სემის ძე დაბ.10,22
- ღმერთმა აბრაამის შთამომავლობას აღუთქვა ქვეყანა ეგვიპტის მდინარიდან ევფრატამდე დაბ.15,18 რჯ.1,7; 11,24
- ოთხი შეკრული ანგელოზის ახსნა მდინარე ევფრატზე გმცხ.9,14

- მეოთხე მდინარეა ტიგროსი დაბ.2,[14]
- ნაბუქოდონოსორთან შეიკრიბნენ ევფრატის და ტიგროსის გაყოლებაზე მცხოვრებნი ივდით.1,6
- დანიელი იდგა ტიგროსის პირად დან.10,4