შექმნა ღმერთმა ზღვის სულდგმულნი და ცის ფრინველნი

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 1 : 21 ; დაბადება 6 : 20 ; დაბადება 7 : 14 ; დაბადება 8 : 17 ; იობი 7 : 12 ; იობი 26 : 5 ; იობი 38 : 41 ; ფსალმუნები 49 : 11 ; ფსალმუნები 103 : 17 ; დაბადება 2 : 19 ; ეზეკიელი 32 : 2 ; იონა 2 : 1 ;
2.2.74 შექმნა ღმერთმა ზღვის სულდგმულნი და ცის ფრინველნი

დაბ.1,[21].22 იობ.26,5 ფს.103,25.26; 3ეზრ.6,47-52

- ფრინველები ღმერთმა მიწისგან გამოსახა დაბ.2,19

- ღმერთი ზრუნავს ფრინველებზე დაბ.6,20; 7,14; 8,17.19 იობ.38,41

- ადამიანი უნდა ეპატრონოს ცაში ფრინველს დაბ.1,28

- ხეები ჩიტების სახლია ფს.103,17

- ღმერთისთვის ცნობილია ყველა ფრინველი ფს.49,11

- ფრინველებმა იციან იერ.8,7

- ზღვის ურჩხულისადმი შედარება იობ.7,12 ეზეკ.32,2

- დიდმა თევზმა შთანთქა იონა იონ.2,1.11 

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 1
21 . შექმნა ღმერთმა დიდი თევზები და ყოველი სულდგმული, მცურავი თავ-თავისი გვარისდა მიხედვით, რაც-კი წყალში ფუთფუთებს, და ყველა ფრთოსანი თავ-თავისი გვარისდა მიხედვით. დაინახა ღმერთმა, რომ კარგი იყო.
22. აკურთხა ღმერთმა ისინი და თქვა: ინაყოფიერეთ და იმრავლეთ, აავსეთ ზღვები. ფრინველებმა იმრავლონ მიწაზე.
28. აკურთხა ღმერთმა ისინი და უთხრა: ინაყოფიერეთ და იმრავლეთ, აავსეთ დედამიწა, დაეუფლეთ მას, ეპატრონეთ ზღვაში თევზს, ცაში ფრინველს, ყოველ ცხოველს, რაც კი დედამიწაზე დახოხავს. 

დაბადება 2
19. გამოსახა უფალმა ღმერთმა მიწისაგან ველის ყველა ცხოველი და ცის ყველა ფრინველი და მიჰგვარა ადამს, რომ ენახა, რას დაარქმევდა. რომელ სულდგმულს რას დაარქმევდა ადამი, მისი სახელიც ის იქნებოდა.

დაბადება 6
20. ყოველი გვარის ფრინველი, ყოველი გვარის პირუტყვი, ყოველი გვარის ქვეწარმავალი, ყველა წყვილ-წყვილად შემოგყვეს კიდობანში, რათა გადარჩნენ.

დაბადება 7
14 ისინი და ყოველი ცხოველი თავისი გვარისამებრ, ყოველი პირუტყვი თავისი გვარისამებრ, ყოველი ქვეწარმავალი, რომელიც ქვემძრომობს მიწაზე, თავისი გვარისამებრ, და ყოველი ფრინველი თავისი გვარისამებრ, ყოველი ჩიტი, ყოველი ფრთოსანი.

დაბადება 8
17. ყველა ცხოველი შენთან მყოფი, ყველა ხორციელი, ფრინველი, პირუტყვი, და ყველა ქვეწარმავალი, მიწაზე მძრომელი, გამოიყვანე შენთან ერთად; მოეფინონ ქვეყანას, ინაყოფიერონ და გამრავლდნენ ქვეყნად.
19. ყოველი ცხოველი, ყოველი პირუტყვი, ყოველი ქვეწარმავალი, მიწაზე მძრომელი, ყოველი ფრინველი, თავ-თავისი გვარისდა მიხედვით გამოვიდა კიდობნიდან.

იობი 7
12. განა ზღვა ვარ ან გველეშაპი, ყარაული რომ დამიყენე?

იობი 26
5. აჩრდილები ძრწიან ქვეშეთში, წყლები და მისი მკვიდრნი. 

იობი 38
41. საზრდოს ვინ უმზადებს ყორანს, როცა მისი ბახალები ღმერთს შესჩხავიან და მშივრები დაბორიალობენ? 

ფსალმუნი 49
11. ჩემთვის ცნობილია მთის ყველა ფრინველი და მინდვრის ცხოველები ჩემს წინაშე არიან.

ფსალმუნი 103
17. რომ იქ ჩიტებმა დაიდონ ბუდე: კვიპაროსები ყარყატის სახლია.
25. ეს ზღვაა, დიდი და უკიდეგანო, იქ ქვეწარმავალია ურიცხვი, მხეცნი - მცირენი დიდებთან ერთად.
26. იქ ხომალდები დადიან, ლევიათანი - ეს შენ შეჰქმენი მასში გასართობად.

იერემია 8
7. ყანჩამაც იცის ცაში თავისი დრო; გვრიტს, მერცხალსა და წეროს არ ეშლებათ მოფრენის ჟამი, ჩემმა ერმა კი არ იცის უფლის განგება.

ეზეკიელი 32
2. "ძეო კაცისავ! იგლოვე ფარაონი, ეგვიპტის მეფე, და უთხარი: შენი თავი ლომი გგონია ხალხთა შორის, მაგრამ ზღვის ურჩხულს ჰგავხარ; მოხვედი და აქეთ-იქით აწყდები შენს მდინარეებში, ფეხებით ამღვრევ წყალს და ატალახებ მათ ნაკადებს.

იონა 2
1. მოავლინა უფალმა დიდი თევზი და შთაანთქმევინა იონა. სამი დღე და სამი ღამე დაჰყო იონამ თევზის სტომაქში.
11. უბრძანა უფალმა თევზს და მან ხმელეთზე გადმოანთხია იონა.

3ეზრა 6
47. მეხუთე დღეს უბრძანე მეშვიდე ნაწილს, სადაც წყლები იყო დაგროვებული, წარმოექმნა ცხოველები, ფრინველვბი და თევზები, და იქმნა ასე.
48. და წყალიც, უტყვი და უსულო, ღვთის ნების მორჩილი, ქმნიდა ცხოველებს, რათა ამით გაეცხადებინათ შენი სასწაულები ხალხებისთვის.
49. მაშინ შენ შემოინახე ორი არსება - ერთს სახელად უწოდე ჰენოქი, ხოლო მეორეს უწოდე სახელად ლევიათანი.
50. გამოაცალკევე ისინი ერთურთისგან, რადგან ვერ შეძლებდა მეშვიდე ნაწილი, სადაც წყლები იყო შეგროვილი, მათ დატევას.
51. მიეცი ჰენოქს ერთი ნაწილი, რომელიც მესამე დღეს გაშრა, რათა ეცხოვრა იქ, სადაც ათასი მთაა.
52. ლევიათანს კი მიეცი მეშვიდე ნაწილი, წყლიანი, და შემოინახე იგი შთასანთქმელად მისთვის, ვისაც ინებებ და როცა ინებებ.


__თემაზე წერდნენ__
***
1:21 ზღვის ურჩხულები: იგულისხმება ოკეანის ძალმოსილი ბინადარნი (ვეშაპები, ზვიგენები, დელფინები...), თავ-თავისიჯიშისამებრ შექმნილნი. უნდა ითქვას, რომ გენეტიკის კანონები შეუძლებელს ხდის ევოლუციური პროცესების შედეგად რომელიმე ქმნილების სხვა არსებად გადაქცევას. მაგალითად,
ბეღურა ვერასოდეს გახდება სვავი.
__ბიბლია კომენტარებით 2015__

***
დაბ.1,21 - ძალიან უცნაურია, რომ ებრაელი - მომთაბარე, ხმელეთზე მცხოვრები ხალხისთვის ცნობილი იყო ისეთი ცხოველების არსებობის შესახებ, როგორიც იყო პრეისტორიული მონსტრი-იქთიოზავრები.
ყურადღებას იმსახურებს ის ფაქტი, რომ შესაქმის ავტორი ოკეანეს დედამიწაზე არსებული სიცოცხლის საწყისად მოიხსენიებს, რადგან ბიბლიიდან ვიგებთ, რომ სწორედ ოკეანეში წარმოიქმნა პირველი ცოცხალი ორგანიზმები.
__ბიბლია განმარტებებით ტ.1__

***
დაბ.1,26 - ადამიანის შექმნის შემთხვევაში სიტყვამ "გავაჩინოთ" (ვქმნეთ, შევქმნათ) ჩაანაცვლა "აფუთფუთდეს წყალში" და "წარმოშვას მიწამ". ადამიანი, ცხოველების მსგავსად, წყლისგან და მიწისგან არ "აფუთფუთებულა" და არ "წარმოშობილა", არამედ ღმერთის მიერ შეიქმნა - "შექმნა ღმერთმა კაცი".
__ბიბლია განმარტებებით ტ.1__