ცოდვილი საკუთარ თავს (სულს) მტრობს (წარწყმედს)


საკვანძო მუხლები:

ფსალმუნები 7 : 16 ; ფსალმუნები 9 : 23 ; იგავნი 2 : 18 ; იგავნი 5 : 22 ; იგავნი 6 : 32 ; იგავნი 7 : 22 ; იგავნი 8 : 36 ; იგავნი 9 : 18 ; იგავნი 11 : 17 ; ეკლესიასტე 7 : 26 ; ეზეკიელი 18 : 31 ; ოსია 4 : 11 ; რომაელთა 1 : 24 ;
3.51.10. ცოდვილი საკუთარ თავს (სულს) მტრობს (წარწყმედს) 

ფს.7,16,, 9,23 იგავ.2,18.19; 5,22.23; 6,[32],, 7,22.23; 8,36,, 9,18; 11,17,, ეკლ.7,26 ეზეკ.18,31 ოს.4,11 რომ.1,24 

ბიბლიის მუხლები

ფსალმუნი 7
16. ორმო თხარა და ღრმად ამოკვეთა, სხვისთვის გაამზადა ორმო და თვითონ ჩავარდა.

ფსალმუნი 9
23. ამპარტავნობით დევნის ბოროტი ღატაკს; შეპყრობილნი იქნებიან მზაკვრობით, რომელიც განიზრახეს.

იგავნი 2
18. რადგან მისი სახლის წიაღ სიკვდილია, მისი ნაბიჯები აჩრდილებისკენ არის მიმართული.
19. იქ შემსვლელთაგან უკან ვერავინ ბრუნდება, სიცოცხლის გზებს კვლავ ვეღარ დაადგება.

იგავნი 5
22. საკუთარი ავკაცობა დაიჭერს ბოროტეულს და თავისი ცოდვის საკვრელებით შეიბოჭება.
23. ის მოკვდება შეუგნებელი და თავისი უზომო სიბრიყვით დაიკარგება.

იგავნი 6
32. ვინც ქალთან მრუშობს, უჭკუოა, თავისი სულის წარწყმედელად აქცევს მას.

იგავნი 7
22. იმწამსვე უკან გაჰყვა, როგორც დასაკლავი ხარი, როგორც შებორკილი გიჟი დასასჯელად.
23. ვიდრე ისარს არ გაუგლეჯია მისი ღვიძლი; როგორც ფრინველი, ხაფანგისკენ რომ ისწრაფვის და არ იცის, რომ სიცოცხლეს წააგებს.

იგავნი 8
36. ჩემი შემცოდე კი თავის თავს ავნებს. ყველას, ჩვენს მოძულეს, სიკვდილი უყვარს. 

იგავნი 9
18. არ კი იცის, რომ იქ აჩრდილნი არიან, რომ მისი წვეულნი შავეთის უფსკრულებში იმყოფებიან.

იგავნი 11
17. მოწყალე კაცი თავის სულს სიკეთეს უყოფს, გულქვა კაცი კი თავის სხეულს ღუპავს.

ეკლესიასტე 7
26. მივხვდი, სიკვდილზე მწარეა დიაცი, მახე და ბადეა მისი გული,ბორკილებია ხელები მისი; ღვთის სათნო გადაურჩება, ხოლო ცოდვილი მისგან დატყვევდება.

ეზეკიელი 18
31. მოიშორეთ ყველა თქვენი შეცოდება, რაც ჩაგიდენიათ; შეიქმენით ახალი გული და ახალი სული. რისთვის უნდა ამოწყდეთ, ისრაელის სახლო?

ოსია 4
11. ბოზობამ, ღვინომ და მაჭარმა დაიპყრო მათი გული.

რომაელთა 1
24. ამიტომაც მისცა ისინი ღმერთმა მათივე გულისთქმათა უწმინდურებას, რათა შეებილწათ თავიანთი სხეული;