სულით ღარიბნი დაიმკვიდრებენ ცათა სასუფეველს

საკვანძო მუხლები:

მეორე რჯული 8 : 2 ; 2ნეშტთა 7 : 14 ; 2ნეშტთა 33 : 12 ; 2ნეშტთა 34 : 27 ; იობი 42 : 6 ; ფსალმუნები 31 : 2 ; ფსალმუნები 50 : 19 ; ფსალმუნები 83 : 10 ; ფსალმუნები 118 : 2 ; იგავნი 29 : 23 ; ესაია 57 : 15 ; ესაია 61 : 1 ; ესაია 66 : 2 ; მათე 5 : 3 ; მათე 11 : 25 ; მათე 18 : 3 ; მარკოზი 10 : 14 ; ლუკა 4 : 18 ; ლუკა 6 : 20 ; იოანე 20 : 29 ; იაკობი 1 : 10 ; იაკობი 2 : 5 ; იაკობი 4 : 9 ; 1პეტრე 5 : 5 ;
2.14.6. სულით (გულით) ღარიბნი (გლახაკნი) - ღვთისადმი მორჩილნი, დამდაბლებულნი, ღმერთის პირველ ადგილზე დამყენებელნი დაიმკვიდრებენ ცათა სასუფეველს

მათ.5,[3]

- სულით გლახაკთანაა უფალი ეს.57,15; 61,1; 66,2 ლუკ.4,18; 6,20.21 იაკ.2,5

- ღმერთი სიკეთეს არ მოაკლებს უბიწოდ მოარულთ ფს.83,10

- ქედმოდრეკილთ 2ნეშ.7,14; 33,12.19; 34,27 იობ.42,6 ფს.50,19

- თავმდაბალთ იგ.29,23 ლუკ.18,14 იაკ.1,10; 4,9.10; 1პეტ.5,5

- რომელთა სულშიც არ არის სიყალბე ფს.31,2

- რომელნიც ემსგავსებიან ჩვილ ბალღებს მათ.11,25; 18,3 მარ.10,14

- რომელნიც მთელი გულით ეძიებენ მას ფს.118,2

- რომელთაც არ უხილავთ და სწამთ ინ.20,29

- განსაცდელგამოვლილთ რჯ.8,2 იაკ.1,12