ღმერთის სახელთა შესახებ მის მორწმუნეებთან მიმართებაში

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 6 : 18 ; დაბადება 15 : 18 ; დაბადება 16 : 7 ; დაბადება 17 : 7 ; დაბადება 21 : 22 ; დაბადება 22 : 3 ; დაბადება 26 : 24 ; დაბადება 28 : 15 ; დაბადება 31 : 42 ; დაბადება 33 : 20 ; დაბადება 39 : 2 ; დაბადება 49 : 24 ; გამოსვლა 6 : 4 ; გამოსვლა 17 : 15 ; გამოსვლა 21 : 13 ; გამოსვლა 24 : 10 ; გამოსვლა 32 : 4 ; გამოსვლა 34 : 23 ; ლევიანნი 18 : 2 ; ლევიანნი 19 : 2 ; ლევიანნი 20 : 7 ; ლევიანნი 21 : 8 ; ლევიანნი 22 : 32 ; ლევიანნი 23 : 43 ; ლევიანნი 25 : 55 ; რიცხვნი 23 : 21 ; რიცხვნი 25 : 13 ; მეორე რჯული 4 : 1 ; მეორე რჯული 6 : 4 ; მეორე რჯული 10 : 12 ; მეორე რჯული 17 : 12 ; მეორე რჯული 27 : 9 ; მეორე რჯული 29 : 10 ; მეორე რჯული 31 : 11 ; მეორე რჯული 32 : 39 ; იესო ნავეს ძე 3 : 9 ; იესო ნავეს ძე 4 : 5 ; იესო ნავეს ძე 9 : 18 ; იესო ნავეს ძე 10 : 19 ; მსაჯულნი 6 : 24 ; მსაჯულნი 11 : 31 ; 1მეფეთა 3 : 19 ; 1მეფეთა 4 : 7 ; 1მეფეთა 1 : 17 ; 1მეფეთა 16 : 18 ; 1მეფეთა 17 : 26 ; 1მეფეთა 18 : 14 ; 2მეფეთა 22 : 33 ; 2მეფეთა 23 : 5 ; 4მეფეთა 5 : 7 ; 4მეფეთა 20 : 1 ; 2ნეშტთა 32 : 8 ; იობი 5 : 18 ; ფსალმუნები 18 : 14 ; ფსალმუნები 22 : 1 ; ფსალმუნები 26 : 1 ; ფსალმუნები 27 : 1 ; ფსალმუნები 30 : 3 ; ფსალმუნები 45 : 8 ; ფსალმუნები 58 : 17 ; ფსალმუნები 70 : 3 ; ფსალმუნები 77 : 72 ; ფსალმუნები 78 : 13 ; ფსალმუნები 79 : 2 ; ფსალმუნები 88 : 27 ; ფსალმუნები 94 : 1 ; ფსალმუნები 99 : 3 ; ფსალმუნები 90 : 4 ; ფსალმუნები 102 : 1 ; ფსალმუნები 105 : 48 ; ფსალმუნები 138 : 12 ; ფსალმუნები 146 : 3 ; იგავნი 5 : 21 ; იგავნი 15 : 3 ; იგავნი 18 : 10 ; ეკლესიასტე 12 : 11 ; ქებათა-ქება 6 : 2 ;
2.2.7ბ.__

1. ღმერთი ჩემი მხილველი დაბ.16,7.[13]; 31,42 ფს.138,12 იგ.5,21; 15,3

2. იეჰოვა ირე (ღმერთი გამომჩენელი) დაბ.22,3.8.9.14 მსაჯ.11,31 ინ.3,16; 1ინ.4,9.10 რომ.5,8; 8,32

3. ღმერთი ბეთილისა დაბ.28,16-19; 31,[13]

4. აღთქმის ღმერთი დაბ.6,18; 15,18; 17,7.13 გამ.6,[4].5; 2მფ.23,5 ეს.55,3 საქ.7,5

5. იეჰოვა ნისი (უფალი- ალამი ჩემი) გამ.17,[15]

6. იეჰოვა მეკადეშკემი (ღმერთი გამწმედელი) გამ.21,13 ლევ.20,7.[8]; 21,8; 22,32 ეზ.20,12; 37,28 ინ.17,13-15; 1პეტ.2,9; 1კორ.1,30; 1თეს.5,23; 2თეს.2,13 ებრ.10,10-14

7. იეჰოვა რაფა (ღმერთი მკურნალი) რჯ.32,[39]; 4მფ.5,7; 20,1.4.5 იობ.5,18 ფს.102,1-3; 146,3 ოს.6,1 მათ.8,16.17 ლუკ.4,18.19; 1პეტ.2,24.25

8. იეჰოვა შალომ (მშვიდობის ღმერთი) მსაჯ.6,[24] რომ.15,1.33 ფლპ.4,4-9

9. ისრაელის ღმერთი დაბ.33,[20] გამ.24,10; 32,4.8; 34,23 ლევ.18,2; 19,2; 23,43; 25,55 რიცხ.23,21; 25,13 რჯ.4,1; 6,4; 10,12; 17,12; 27,9; 29,10; 31,11 იესნ.3,9; 4,5; 9,18.19; 10,19; 1მფ.1,17 ფს.105,48 ეს.37,16 იერ.2,29 ეზ.14,11; 34,30 ლუკ.1,68

10. იეჰოვა - შამა (უფალი აქ არის) დაბ.21,22; 26,24.28; 28,15; 39,[2].21; 1მფ.3,19; 4,7; 16,18; 18,14.28 ფს.45,8; 90,15 ეს.8,10; 41,10; 43,2 იერ.15,20 მათ.1,23; 28,20; 1კორ.3,16

11. ისრაელის მხედრობის ღმერთი 1მფ.17,26.36.[45]; 2მფ.22,33-35; 2ნეშ.32,8

12. იეჰოვა - როე (უფალი ჩემი მწყემსი) დაბ.49,24 ფს.22,[1]; 27,9; 77,72; 78,13; 79,2; 94,7; 99,3 ეკლ.12,11 ქებ.6,2.3 ეს 40,11 იერ.23,3; 31,10 ეზ.34,11.12; 37,24 ზაქ.13,4-7 მათ.2,6; 25,32; 26,31 მარ.14,27 ლუკ.12,32 ინ.10,2.11.14.16.27; 1პეტ.2,25; 5,4 ებრ.13,20 გმცხ.7,17

13. ღმერთი ბურჯი, კლდე, მწე, მფარველი, სიმტკიცე, ფარი, ციხე-სიმაგრე ჩვენი ფს.17,32; 18,14; 26,1; 27,1.7.8; 30,3.4; 45,[8].12; 58,17.18; 70,3; 88,27; 90,4; 94,1

14. უფალი მტკიცე გოდოლი იგ.18,10

15. ისრაელის წმიდა ეს.1,4; 5,19.24; 10,20; 12,6; 17,7; 29,19; 30,11.12.15; 31,1; 37,23; 41,14.16.20; 43,3.14; 45,11; 47',4; 48,17; 49,7; 54,5; 60,14

16. ისრაელის ძლიერი ეს.1,24

17. უფალი ჩვენს ყველა საჭიროებათა დამკმაყოფილებელი ეს.31,1 მათ.6,7.8.11 ინ.3,26 რომ.8,32

18. უფალი გამომსყიდველი ეს.41,14; 43,14; 47,4; 48,17; 49,7; 54,5; 63,16

19. უფალი მხსნელი, მაცხოვარი ეს.43,3 საქ.4,12

20. უფალი მამა ეს.63,16 მათ.5,16; 6,8; 7,21; 22,45; 28,19 ინ.5,26; 14,13.16 გმცხ.3,12

21. იეჰოვა - ციდკეინუ (უფალი ჩვენი გამმართლებელი) იერ.23,6; 31,31-34 მათ.26,26-28; 2კორ.5,21 ებრ.8,6-13

22. უფალი - მეფე ზაქ.14,9

23. ემანუელი (ჩვენთან არს ღმერთი) მათ.1,[23]

24. აბბა (მამა) მარ.14,36 გალ.4,6