ენის მოსათვინიერებლად საჭიროა

საკვანძო მუხლები:

1ნეშტთა 29 : 10 ; ფსალმუნები 14 : 2 ; ფსალმუნები 33 : 14 ; ფსალმუნები 34 : 28 ; ფსალმუნები 36 : 10 ; ფსალმუნები 38 : 2 ; ფსალმუნები 62 : 4 ; ფსალმუნები 108 : 17 ; ფსალმუნები 125 : 2 ; ფსალმუნები 140 : 3 ; ფსალმუნები 144 : 21 ; იგავნი 10 : 19 ; იგავნი 12 : 18 ; იგავნი 14 : 3 ; იგავნი 15 : 1 ; იგავნი 17 : 28 ; იგავნი 18 : 4 ; იგავნი 21 : 23 ; იგავნი 31 : 26 ;
4.18.6. ენის მოსათვინიერებლად საჭიროა

- ენის დაურვება ფს.
33,14; 38,2,, იგ.10,19,, 17,28,, 21,23 იაკ.1,26,, 3,2-4.7.[8],, 1პეტ.3,10

- ფიქრი ჭეშმარიტზე და სათნოზე ფს.14,2.3 იგ.10,20,, 21,31 იაკ.3,14 ფლპ.4,8

- სიტყვით შეუცოდებლობა იაკ.3,2.[9] რომ.6,12.13

- სიყვარული საქმით და არა სიტყვით 1ინ.3,18

- მშვიდი, ტკბილი საუბარი იგ.15,1.4 იაკ.3,13 

- ღვთის განდიდება, გალობა 1ნეშ.29,10.20 ფს.34,28,, 62,4,, 125,2,, 144,21 ფლპ.2,11

- გულით სიხარული და ენის მხიარულება საქ.2,26 

- ქრისტეს უფლად აღიარება ფლპ.2,11

- ღვთის სიმართლის ქადაგება ფს.34,28 იგ.10,20.32

- სიბრძნე ფს.36,10 იგ.12,18,, 14,3,, 15,2,, 18,4,, 31,26 

- დამოძღვრა იგ.31,26

- კურთხევა, დალოცვა ფს.108,17 მათ.5,44 იაკ.3,[9].10

- უფლისთვის დახმარების თხოვნა ფს.140,3