წინასწარმეტყველთან ღმერთისთვის შესაკითხად მისვლა


საკვანძო მუხლები:

1მეფეთა 9 : 6 ; 2მეფეთა 16 : 23 ; 3მეფეთა 22 : 6 ; ფსალმუნები 73 : 9 ; ესაია 8 : 19 ; იერემია 10 : 21 ; იერემია 21 : 2 ; იერემია 37 : 17 ; იერემია 38 : 14 ; ეზეკიელი 7 : 26 ; ეზეკიელი 14 : 1 ; ეზეკიელი 20 : 1 ; ეზეკიელი 33 : 31 ; ამოსი 8 : 11 ;
2.11.33. წინასწარმეტყველთან ღმერთისთვის შესაკითხად მისვლა

1მფ.9,6

- ინტერესი, გაიგო რა სურს ღმერთს 3მფ.22,6 იერ.38,14

- გასაჭირისას წინასწარმეტყველს დაუწყებენ ძებნას იერ.21,2; 37,17 ეზეკ.7,[26]

- წინასწარმეტყველნი აღარ არიან, რომ გვითხრან ფს.73,9 ამ.8,11.12

- მწყემსები აღარ ეკითხებიან უფალს იერ.10,21

- წინასწარმეტყველებისგან პასუხს ვერ მიიღებს, თუ კერპების სიმრავლითაა მისული ეზეკ.14,1-4; 20,1-3

- მიდიან, ისმენენ და არ ასრულებენ ნათქვამს ეზეკ.33,31

- როდესაც კაცს ეკითხებიან და არა ღმერთს 2მფ.16,23

- მესულთანეებსა და ჯადოქრებს კი არა, ღმერთს უნდა ჰკითხო ეს.8,19

- ერთი იქნება დანაშაული შემკითხველისა და წინასწარმეტყველისა ეზეკ.14,10