საომარი საჭურველი მტრის სიმაგრეთა შესამუსრავად

საკვანძო მუხლები:

იესო ნავეს ძე 6 : 20 ; მსაჯულნი 7 : 13 ; მსაჯულნი 15 : 14 ; 1მეფეთა 17 : 45 ; ფსალმუნები 109 : 2 ; ესაია 30 : 25 ; ესაია 41 : 15 ;
3.49.4. საომარი საჭურველი მტრის სიმაგრეთა შესამუსრავად

2კორ.10,[4]

- შემუსვრა რწმენით ებრ.11,30.33 

- უფლის სახელით 1მფ.17,45-50

- უფლის დახმარებით ეს.30,25; 2კორ.3,5; 4,7

- ღვთის სულის ძალით მსაჯ.15,14-16; 2კორ.13,3.4

- საყვირებით, შეძახილით, ყიჟინით იესნ.6,20 მსაჯ.7,13-23

- ბატონობით მტერთა შორის ფს.109,2

- ქადაგების სიშლეგით 1კორ.1,18-23

- ჭეშმარიტებით ეფ.6,13.14

- მზადყოფნის ფეხსამოსით ეფ.6,15

- რწმენის ფარით ეფ.6,16

- ხსნის ჩაჩქანით და სულის მახვილით ეფ.6,17; 1თეს.5,8

- დღენიადაგ სულით ლოცვით ეფ.6,18

- რწმენისა და სიყვარულის აბჯრით 1თეს.5,8

- კეთილი და რჯულიერი ომით 1ტიმ.1,18; 2ტიმ.2,5

- რწმენის კევრით მთებს გვალეწინებს უფალი ეს.41,15.16 ზაქ.4,7