ცრუწინასწარმეტყველთა შესახებ


საკვანძო მუხლები:

მეორე რჯული 13 : 1 ; მეორე რჯული 18 : 20 ; 3მეფეთა 18 : 19 ; 3მეფეთა 22 : 20 ; ნეემია 9 : 32 ; იობი 12 : 16 ; ეკლესიასტე 5 : 6 ; ესაია 8 : 20 ; იერემია 2 : 8 ; იერემია 4 : 9 ; იერემია 5 : 31 ; იერემია 6 : 13 ; იერემია 8 : 1 ; იერემია 14 : 13 ; იერემია 23 : 13 ; იერემია 27 : 14 ; იერემია 28 : 15 ; ეზეკიელი 13 : 3 ; ეზეკიელი 14 : 9 ; მიქა 3 : 6 ; ზაქარია 13 : 2 ; მათე 7 : 15 ; 2პეტრე 2 : 12 ; 1იოანე 3 : 7 ; 2თესალონიკელთა 2 : 9 ; გამოცხადება 19 : 20 ;
2.11.10. ცრუწინასწარმეტყველთა შესახებ

რჯ.13,1-3.5.6; 18,[20]-22; 3მფ.18,19.40 ეკლ.5,6 ეს.8,20 იერ.2,8; 5,31; 6,13.14; 8,10.11; 14,13-15; 23,13-15.26-28.30-34; 27,14-16; 28,15-17 ეზეკ.13,6-10 ზაქ.13,2-6 მათ.7,15.16; 2პეტ.2,12-19; 1ინ.3,7 გმცხ.19,20

- ღმერთი დასჯის ცრუწინასწარმეტყველებს ნეემ.9,[32] იერ.6,[15]; 8,1.2.12; 14,15; 23,30 ეზეკ.13,3.9.16; 14,10 მიქ.3,6 ზაქ.13,2

- დასჯის მათ ცთუნებით 3მფ.22,20-23 იობ.12,16 იერ.4,9.10 ეზეკ.14,[9]; 2თეს.2,9.10