სულიერი შიმშილი


საკვანძო მუხლები:

მეორე რჯული 8 : 3 ; 1მეფეთა 1 : 10 ; 2მეფეთა 17 : 8 ; 4მეფეთა 2 : 9 ; ესაია 55 : 1 ; ამოსი 4 : 6 ; მათე 5 : 6 ; იოანე 6 : 33 ; იოანე 7 : 37 ; ებრაელთა 5 : 7 ;
1.6.20. სულიერი შიმშილი

1მეფ. 1,[10]; 2მფ 17,8; 4მეფ. 2,9; მათ. 5,6; ინ. 7,37; ებრ. 5,7

- სჯობს ფიზიკურს რჯ.8,3

- სასჯელად მოვლენილი ამ.4,6-13

- იქნება დაკმაყოფილებული ეს.55,1.2

- ღვთის მოწყალება სულიერი შიმშილისას მათ.5,6

- დააპურა ქრისტემ ინ.6,33-35