დაიმკვიდრებენ ქვეყანას თვინიერნი, გულით მდაბალნი, მორჩილნი, მშვიდნი...


საკვანძო მუხლები:

რიცხვნი 12 : 3 ; ფსალმუნები 2 : 12 ; ფსალმუნები 24 : 9 ; ფსალმუნები 36 : 9 ; ფსალმუნები 146 : 6 ; ფსალმუნები 149 : 4 ; სოფონია 2 : 3 ; მათე 5 : 5 ; მათე 11 : 29 ; მათე 21 : 5 ; იაკობი 1 : 21 ; იაკობი 3 : 13 ; 1პეტრე 3 : 4 ; გალატელთა 5 : 23 ; ეფესელთა 4 : 2 ; კოლასელთა 3 : 12 ; 1ტიმოთე 6 : 11 ; 2ტიმოთე 2 : 25 ; ტიტე 3 : 2 ;
2.14.8. დაიმკვიდრებენ ქვეყანას თვინიერნი, გულით მდაბალნი, მორჩილნი, მშვიდნი,
მინდობილნი, თავმდაბალნი, გულის ფარული სიწმიდის და ბრძნული სიმშვიდის მქონენი, მოწიწებულნი, თავშეკავებულნი, ქედმოდრეკილნი, დიდსულოვანნი, უშფოთველნი 

რიცხ.12,3 ფს.2,12; 24,9.13,, 36,9.11.22.29.34,,146,6 , 149,4 სოფ.2,3 მათ.[5,5],, 11,29,, 21,5 იაკ.1,21,, 3,13,, 1პეტ.3,4.15 გალ.5,23 ეფ.4,2 კოლ.3,12,, 1ტიმ.6,11,, 2ტიმ.2,25 ტიტ.3,2

ბიბლიის მუხლები

რიცხვნი 12
3. მოსე უთვინიერესი კაცი იყო დედამიწის ზურგზე.

ფსალმუნი 2
12. ეამბორეთ ძეს, რომ არ განრისხდეს იგი და არ დაიღუპოთ გზაში, რადგან მალე აღიგზნება რისხვა მისი. ნეტარ არს ყველა, ვინც მასზეა მინდობილი.

ფსალმუნი 24
9. წაუძღვება თავმდაბალთ სამართალში და თავიანთ გზას ასწავლის მორჩილთ.
13. მისი სული კეთილად განისვენებს და მისი მოდგმა დაიმკვიდრებს ქვეყანას.

ფსალმუნი 36
9. რადგან ბოროტმოქმედნი ამოწყდებიან და უფალზე მინდობილნი დაიმკვიდრებენ ქვეყნიერებას.
11. ხოლო თავმდაბალნი დაიმკვიდრებენ ქვეყნიერებას და დაამდებიან დიდი მშვიდობით.
22. რადგან მის მიერ ნაკურთხნი დაიმკვიდრებენ ქვეყანას, მის მიერ დაწყევლილნი კი ამოწყდებიან.
29. მართალნი დაიმკვიდრებენ ქვეყანას და იარსებებენ მასზე უკუნისამდე.
34. მიენდე უფალს და დაიცავი მისი გზა, და ის აგამაღლებს, რომ დაიმკვიდრო ქვეყანა, და დაინახავ უკეთურთა განადგურებას.

ფსალმუნი 146
6. გაამხნევებს მორჩილებს უფალი, ბოროტეულებს დაამდაბლებს მიწამდე.

ფსალმუნი 149
4. რადგან ისურვებს უფალი თავის ხალხს, დაამშვენებს მორჩილებს შეწევნით.

სოფონია 2
3. ეძიეთ უფალი, ქვეყნის თვინიერნო, ვინც მისდევთ უფლის რჯულს; ეძიეთ სიმართლე, ეძიეთ თვინიერება, ვინძლო დაიმალოთ უფლის რისხვის დღეს.

მათე 5
5. ნეტარ არიან თვინიერნი, ვინაიდან ისინი დაიმკვიდრებენ მიწას. 

მათე 11
29. დაიდგით ქედზე ჩემი უღელი და ისწავლეთ ჩემგან, ვინაიდან მშვიდი ვარ და გულით მდაბალი, და მოიპოვებთ სულის სიმშვიდეს.

მათე 21
5. უთხარით სიონის ასულს: აჰა, გიახლოვდება შენი მშვიდი მეუფე, ვირსა და ჩოჩორზე, სახედრის ნაშიერზე, მჯდარი.

იაკობი 1
21. ამიტომ განიშორეთ ყოველგვარი მწიკლოვანება, ყოველგვარი ბოროტება და თვინიერებით შეიწყნარეთ ნერგი სიტყვისა, რომელსაც შეუძლია იხსნას თქვენი სული.

იაკობი 3
13. ვინაა თქვენს შორის ბრძენი და გონიერი? გვიჩვენოს ეს კეთილი ქცევით და ბრძნული სიმშვიდით.

1პეტრე 3
4. არამედ გულის ფარული სიწმიდე, უხრწნელი სამკაული მშვიდი და თვინიერი სულისა, რაც ესოდენ ძვირფასია ღვთის წინაშე.
15. არამედ უფალი ქრისტე წმიდა-ყავით თქვენს გულში და მარადჟამ მზად იყავით, რომ თვინიერად და მოწიწებით მიუგოთ ყველას, ვინცა გთხოვთ თქვენი სასოების ახსნას.

გალატელთა 5
23. თვინიერება, თავშეკავება; ამათ წინააღმდეგ არ არის რჯული.

ეფესელთა 4
2. მთელი ქედმოდრეკილობით და თვინიერებით, დიდსულოვნებითა და სიყვარულით შეიწყნარეთ ერთმანეთი.

კოლასელთა 3
12. მაშ, ღვთის რჩეულთა, წმიდათა და საყვარელთა დარად, შეიმოსეთ გულმოწყალება, სიტკბოება შემწყნარებლობა, სიმდაბლე, სიმშვიდე, დიდსულოვნება.

1ტიმოთე 6
11. შენ კი, ღვთის კაცო, ერიდე ამას და მისდიე რწმენას, სიყვარულს, მოთმინებას, თვინიერებას;

2ტიმოთე 2
25. თვინიერებით არწმუნებდეს წინააღმდგომთ, ეგება მისცეს მათ უფალმა სინანული ჭეშმარიტების შესამეცნებლად.

ტიტე 3
2. ნურავის ჰგმობენ, არამედ უშფოთველნი იყვნენ, შემწყნარებელნი და კეთილმოსურნენი ყოველი კაცის მიმართ.

__თემაზე წერდნენ__
***
თუკი ისეთი ცოდვისთვის გაგკიცხავენ, რომელიც არ ჩაგიდენია, თავმდაბლად და მორჩილად მიიღე გამკიცხველის საყვედური, და მაშინ უხრწნელ გვირგვინს დაიუფლებ. 
__ წმ. ანტონი დიდი __