მოწმიდარობის, ნაზორეველობის აღთქმა

საკვანძო მუხლები:

რიცხვნი 6 : 2 ; მსაჯულნი 13 : 5 ; 1მეფეთა 1 : 11 ; ამოსი 2 : 11 ; მათე 3 : 4 ; ლუკა 1 : 15 ; საქმენი მოციქულთა 21 : 23 ;
3.19.8. მოწმიდარობის, ნაზორეველობის აღთქმა

რიცხ.6,[2].21 ამ.2,11; 1მაკაბ.3,49

- სდებდნენ აღთქმას არ მიეღოთ ყურძნის არანაირი ნაწარმი რიცხ.6,3.4 ამ.2,12 მათ.3,4 ლუკ.1,15

- სამართებელი არ უნდა შეხებოდა მოწმიდარის თავს რიცხ.6,5 მსაჯ.13,5; 1მფ.1,11

- მკვდარს არ უნდა შეხებოდა, რათა არ გაუწმიდურებულიყო რიცხ.6,6-12

- შესაწირავები და თმის შეკვეცა მოწმიდარობის აღთქმის გასვლის შემდეგ რიცხ.6,13.14 საქ.21,23.24