ბიბლიური კანონები ქონების გადაცემისა და გაყოფის შესახებ

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 21 : 10 ; გამოსვლა 22 : 25 ; ლევიანნი 25 : 14 ; რიცხვნი 26 : 53 ; რიცხვნი 27 : 8 ; რიცხვნი 36 : 6 ; მეორე რჯული 21 : 17 ; მეორე რჯული 24 : 6 ; იესო ნავეს ძე 11 : 23 ; იესო ნავეს ძე 14 : 5 ; რუთი 4 : 1 ; 4მეფეთა 4 : 1 ; იერემია 32 : 9 ;
4.19.3 ბიბლიური კანონები ქონების გადაცემისა და გაყოფის შესახებ

ა. მემკვიდრეობა:
- ძეები იმკვიდრებენ მამის ქონებაში წილს დაბ.21,10
- ორმაგი წილი პირმშოს ეკუთვნის რჯ.21,17
- ქვრივი ქალი არ იღებს მემკვიდრეობას, იგი ცოლად უნდა მოიყვანოს უახლოესმა ნათესავმა რუთ.4,1-12
- როცა არ ჰყავთ ძეები, ასულები იმკვიდრებენ ქონებას რიცხ.27,8
- როცა არ ჰყავთ არც ძე და არც ასული, ქონება გადაეცემა უახლოეს ნათესავს რიცხ.27,9-11

ბ. უფლებები უძრავ ქონებაზე:
1. უძრავი ქონება:
- მიწების დანაწილება შტოებს შორის რიცხ.26,53-56 იესნ.11,23; 14,5
- წილების გადაუცემლობა შტოდან შტოში რიცხ.36,6-9
- დროებითი გაყიდვა ლევ.25,23
- მიწის ფასი დამოკიდებულია საიუბილეო წლამდე წლების რიცხვის მიხედვით ლევ.25,15.16
- გადაცემის ხერხები:
(1) ნასყიდობის წიგნის შედგენა იერ.32,9-14
(2) სიმბოლური აქტი რუთ.4,3-11
(3) ნასყიდობის გადაცემა მოწმეების თანდასწრებით იერ.32,10-12
(4) ნასყიდობის ჩანაწერი იერ.32,14

2. პირადი ქონება (ყველა მოძრავი და უძრავი ქონება):
- ნასყიდობის დამტკიცება ლევ.25,14
- გირაო, წინდი:
(1) შვილები გირაოში 4მფ.4,1-7
(2) აკრძალვა რჯ.24,6
(3) დაგირავებული დაბრუნდეს მზის ჩასვლამდე გამ.22,25.26 რჯ.24,13
(4) ვალის დაბრუნების ეთიკური წესები რჯ.24,10.11