ბიბლიური სისხლის სამართლის კანონები

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 9 : 6 ; გამოსვლა 20 : 13 ; გამოსვლა 21 : 12 ; გამოსვლა 22 : 1 ; გამოსვლა 23 : 1 ; ლევიანნი 18 : 6 ; ლევიანნი 19 : 12 ; ლევიანნი 20 : 10 ; ლევიანნი 21 : 9 ; ლევიანნი 24 : 19 ; რიცხვნი 15 : 30 ; რიცხვნი 35 : 11 ; მეორე რჯული 5 : 18 ; მეორე რჯული 6 : 16 ; მეორე რჯული 16 : 19 ; მეორე რჯული 17 : 12 ; მეორე რჯული 19 : 14 ; მეორე რჯული 22 : 22 ; მეორე რჯული 23 : 17 ; მეორე რჯული 24 : 7 ; იესო ნავეს ძე 20 : 3 ; მსაჯულნი 16 : 5 ; იობი 15 : 34 ; 2მეფეთა 15 : 10 ; ფსალმუნები 81 : 2 ; იგავნი 17 : 23 ;
3.41.28 ბიბლიური სისხლის სამართლის კანონები

ა. დანაშაული საზოგადოების წინააღმდეგ და სასჯელი:
1. მექრთამეობა გამ.23,8 რჯ.16,19 მსაჯ.16,5 იობ.15,34 იგავ.17,23
2. კანონისადმი უპატივცემულობა რიცხ.15,30 რჯ.6,16.17
- სასჯელი რჯ.17,12.13
3. ცრუ მოწმობა, ფიცი გამ.20,16 ლევ.19,12
- სასჯელი რჯ.19,16-20
4. სამართლის გაყალბება და მისდამი წინააღმდეგობა გამ.23,1.2.6 ლევ.19,15 ფს.81,2
- სასჯელი რჯ.16,19.20
5. ღალატი 2მფ.15,10-12

ბ. დანაშაული მორალის წინააღმდეგ:
1. მრუშობა გამ.20,14 რჯ.5,18
- სასჯელი ლევ.20,10 რჯ.22,22-25
2. გაუპატიურება რჯ.22,25.26
- სასჯელი რჯ.22,25-29
3. სიძვა, როსკიპობა რჯ.23,17
- სასჯელი ლევ.19,29; 21,9
4. შეცდენა გამ.22,16
- სასჯელი რჯ.22,28.29
5. სისხლის აღრევა ლევ.18,6-18 რჯ.22,30
- სასჯელი ლევ.20,11-21
6. მამათმავლობა და პირუტყვთმავლობა ლევ.18,22.23
- სასჯელი გამ.22,18 ლევ.20,13.15.16

გ. დანაშაული პიროვნების წინააღმდეგ:
1. მკვლელობა გამ.20,13
- სასჯელი დაბ.9,6 გამ.21,12
2. უნებური მკვლელობა გამ.21,12-14 იესნ.20,3-6
- სასჯელი რიცხ.35,11.22-28
3. თავდასხმა დაზიანების მიყენებით გამ.21,18.26
- სასჯელი გამ.21,19 ლევ.24,19.20
4. მოტაცება გამ.21,16 რჯ.24,7
5. ცილისწამება ლევ.19,16

დ. დანაშაული საკუთრების წინააღმდეგ:
1. ქურდობა გამ.20,15; 22,1-12 რჯ.23,24.25
2. ცეცხლის წაკიდება გამ.22,5
3. მიჯნის, სამანის დარღვევა რჯ.19,14