ბიბლიური კანონები მმართველობის ფორმების შესახებ


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 12 : 16 ; დაბადება 34 : 14 ; გამოსვლა 19 : 3 ; გამოსვლა 20 : 10 ; გამოსვლა 21 : 2 ; გამოსვლა 22 : 3 ; გამოსვლა 30 : 11 ; ლევიანნი 24 : 22 ; ლევიანნი 25 : 39 ; ლევიანნი 27 : 1 ; რიცხვნი 1 : 2 ; რიცხვნი 15 : 22 ; რიცხვნი 21 : 2 ; რიცხვნი 26 : 2 ; რიცხვნი 31 : 3 ; მეორე რჯული 6 : 1 ; მეორე რჯული 15 : 12 ; მეორე რჯული 20 : 5 ; მეორე რჯული 23 : 3 ; იესო ნავეს ძე 11 : 14 ; მსაჯულნი 2 : 13 ; მსაჯულნი 11 : 30 ; 1მეფეთა 8 : 10 ; 1მეფეთა 30 : 15 ; 4მეფეთა 3 : 4 ; 2ნეშტთა 24 : 6 ; ეზრა 7 : 24 ; იობი 1 : 5 ; ლუკა 2 : 1 ; რომაელთა 13 : 6 ;
3.41.27 ბიბლიური კანონები მმართველობის ფორმების შესახებ

1. მმართველობის ფორმები:
ა. პატრიარქატი. ოჯახი საზოგადოების უჯრედია. მამა ოჯახის თავი და სრულუფლებიანი მმართველია მსაჯ.11,30-39 იობ.1,5
ბ. თეოკრატია. ღმერთი თავისი ხალხის მმართველია გამ.19,3-8
გ. მსაჯულთა მმართველობა. ადამიანებმა დაივიწყეს ღმერთი. ღმერთი სჯიდა მათ, აგდებდა მტრების ხელში მონებად. მონანიების შემდეგ ღმერთმა მისცა ებრაელებს გამანთავისფლებლები - სამხედრო ბელადები მსაჯ.2,13-18

2. მოქალაქეობა თეოკრატიის დროს:
ა. ისრაელიანებს უფლება ჰქონდათ ყოფილიყვნენ ისრაელის მოქალაქეები, რაც მიაკუთვნა სინაის აღთქმამ მათ და მათ შვილებს შემდგომში გამ. 19,5-8; რჯ. 6,1-9
ბ. მოაბელებსა და ყამონელებს არ ჰქონდათ მოქალაქეობის უფლება რჯ. 23,3
გ. ედომელებსა და ეგვიპტელებს ჰქონდათ უფლება მოქალაქეობისა მესამე თაობაში რჯ.23,7.8

3. თეოკრატიის კანონები: 
ა) მოქალაქეობის შესახებ:
- კანონი ვრცელდებოდა უცხოელებზე ისევე, როგორც მოქალაქეებზე ლევ. 24,22; რიცხ. 15,22-30
- ებრაელეისთვის უცხოელ ქალზე ქორწინების აკრძალვა დაბ. 34,14
- უცხოელებს შეეძლოთ ჰყოლოდათ მონები ლევ. 25,47-55

ბ) მონობის შესახებ:
- ომის დროს დატყვევების შედეგად რიცხ. 31,9
- მემკვიდრეობით ლევ. 25,46
- ყიდვა გამ. 21,2
- მონად გაყიდვა ვალის ან ქურდობის გამო გამ. 22,2; რჯ. 15,12
- ისრაელიანები შეიძლებოდა გამოსყიდულიყვნენ მონობიდან ლევ. 25,47-55
- საიუბილეო წელს (ერთხელ 50 წელიწადში) ებრაელ მონებს ათავისუფლებდნენ ლევ. 25,39-41
- მონები იყვნენ მფლობელის საკუთრება და ქონების ნაწილი დაბ. 12,16; გამ. 20,17; 21,21
- პატრონს შეეძლი ეცემა თავისი მონებისთვის გამ. 21,20.21
- გაქცეული მონა არ შეიძლებოდა გადაცემულიყო პატრონისთვის რჯ. 23,15.16; 1მფ.30,15
- მონებს, რომელთა პატყრონები ცუდად ეპყრობოდნენ, ათავისუფლებდნენ გამ. 21,26.27
- მონები ისვენებდნენ შაბათს გამ. 20,10

გ) გადასახადების შესახებ:
- მოსახლეობის აღწერა გადასახადების დასაწესებლად ლუკ. 2,1-3
- თითოეული სულის გამოსასყიდად გამ.30,12 ლევ. 27, 1-13
- სატაძრო ხარჯებისთვის გამ. 30,12-16; 2ნეშ. 24,6.9
- გადასახადების და ხარკის გადახდა მათ. 22,17-21; რომ. 13,6.7
- გადასახადების სახეები და ოდენობა 1მეფ. 8,11-18
- ტაძრის ღვთისმსახურები თავისუფალნი იყვნენ გადასახადებისგან ეზრა 7,24

დ) სამხედრო კანონები:
1. მებრძოლთა ასაკი რიცხ. 1,2.3; 26,2
2. გაწვევა სამხედრო სამსახურში რიცხ. 31,3-7
3. სამსახურისგან თავისუფლები იყვნენ:
- ლევიანები რიცხ. 1,49
- მამაკაცთა ზოგიერთი კატეგორია რჯ. 20,5-7
- მშიშრები რჯ. 20,8
4. სისუფთავე სამხედრო ბანაკში რიცხ. 31, 19.20; რჯ. 23,9-14
5. ბრძოლის წარმოების წესები:
- მოწინააღმდეგის მიმართ ზავი და ბეგარა რჯ. 20,10.11
- აკრძალვა ნაყოფიერი ხეების განადგურებისა რჯ. 20,19.20
- ტყვეებისადმი მოპყრობა რიცხ. 21,2.3.35; 31,17.18; რჯ. 20,14-18; იესნ. 11,14
- ნადავლი რჯ.20,14
- ხარკი 4მეფ. 3,4