ბიბლია ღვთის სიტყვაა


საკვანძო მუხლები:

ლუკა 4 : 4 ; რომაელთა 10 : 17 ; ებრაელთა 4 : 12 ; ნეემია 8 : 3 ; ფსალმუნები 1 : 2 ; ფსალმუნები 18 : 7 ; ფსალმუნები 106 : 20 ; ფსალმუნები 110 : 7 ; ფსალმუნები 118 : 9 ; ესაია 40 : 8 ; ესაია 55 : 11 ; ესაია 66 : 2 ; იერემია 5 : 14 ; იერემია 15 : 16 ; იერემია 23 : 28 ; მათე 13 : 13 ; მარკოზი 7 : 13 ; ლუკა 5 : 1 ; იოანე 5 : 39 ; იოანე 8 : 32 ; იოანე 20 : 31 ; საქმენი მოციქულთა 4 : 29 ; საქმენი მოციქულთა 8 : 25 ; საქმენი მოციქულთა 11 : 1 ; საქმენი მოციქულთა 13 : 42 ; საქმენი მოციქულთა 15 : 15 ; საქმენი მოციქულთა 17 : 11 ; საქმენი მოციქულთა 18 : 11 ; იაკობი 1 : 18 ; 1პეტრე 1 : 22 ; 1პეტრე 2 : 2 ; 2პეტრე 1 : 21 ; 2პეტრე 3 : 5 ; რომაელთა 1 : 2 ; 2კორინთელთა 4 : 2 ; 1კორინთელთა 2 : 4 ; ეფესელთა 6 : 17 ; ფილიპელთა 2 : 16 ; კოლასელთა 1 : 25 ; 2ტიმოთე 2 : 15 ; 2ტიმოთე 3 : 15 ; ტიტე 1 : 9 ; ტიტე 2 : 5 ; ებრაელთა 11 : 3 ; გამოცხადება 1 : 9 ; გამოცხადება 22 : 18 ;
1.1.26 ბიბლია ღვთის სიტყვაა

ეწოდება:
- რჯულის წიგნი ნეემ.8,3
- უფლის რჯული ფს.1,2
- წერილები ინ.5,39
- სიტყვა იაკ.1,21-23
- წმიდა წერილი რომ.1,2
- სიცოცხლის სიტყვა ფლპ.2,16
- წიგნი გმცხ.22,19
- ღვთის სიტყვა მარ.7,13 კოლ.1,25 ებრ.4,12

აღნიშნავს:
- ქრისტეს უწყებას, ხარებას ლუკ.5,1
- ქრისტიანულ ხარებას საქ.4,31

დახასიათებულია როგორც...
- სრულყოფილი ფს.18,7
- სპეტაკი ფს.18,8
- სარწმუნოა ფს.110,7
- ცოდვისგან შემაკავებელი ფს.118,11
- ჭეშმარიტი ფს.118,142.151.160
- საუკუნო ეს.40,8
- არ არის ფუჭი ეს.55,11
- შეთანხმებული საქ.15,15
- ღვთივსულიერი 2პეტ.1,21
- ცოცხალი და ქმედითი ებრ.4,12

შედარებულია:
- ლამპარს ფს.118,105
- ცეცხლს იერ.5,14; 23,29
- უროს იერ.23,29
- მარცვალს, თესლს მათ.13,13.18-23
- მახვილს ეფ.6,17

შეუძლია:
- განკურნება ფს.106,20
- განათლება ფს.118,130
- გულის გამხიარულება იერ.15,16
- განთავისუფლება ინ.8,32
- სიცოცხლის მიცემა ლუკ.4,4 ინ.20,31
- ხელახლა შობა იაკ.1,18
- ქვეყნიერების მოსვრა 2პეტ.3,5-7
- რწმენის ჩასახვა რომ.10,17
- გაბრძნობა, სწავლება, შეგონება, გამოსწორება, სრულქმნა 2ტიმ.3,15-17 ტიტ.1,9
- სამყაროს შეცნობა ებრ.11,3

სწორი დამოკიდებულება ღვთის სიტყვის მიმართ:
- მოშიშება ფს.118,161 ეს.66,2.5
- რწმენით გადმოცემა იერ.23,28
- სიმტკიცით ქადაგება საქ.4,29; 8,25
- ლაპარაკი დაუფარავად საქ.4,31
- მიღება საქ.11,1
- განდიდება საქ.13,42
- გულმოდგინებით კითხვა და გარჩევა საქ.17,11
- სწავლება საქ.18,11
- ასრულება იაკ.1,22.23
- დამორჩილება 1პეტ.1,22
- სარწმუნოდ ქადაგება 2ტიმ.2,15
- ტანჯვა მის გამო გმცხ.1,9

მორწმუნეს ღვთის სიტყვა:
- ინახავს სიწმიდეში ფს.118,9.11
- ახარებს ფს.118,47.162
- ჩააფიქრებს, აბრძენებს ფს.118,97.98
- წარუმართავს ნაბიჯებს ფს.118,133
- შობს ხელახლა 1პეტ.1,23
- ზრდის სულიერად 1პეტ.2,2
- აძლევს ქცევის საფუძველს ტიტ.2,5

აკრძალვები ღვთის სიტყვასთან მიმართებაში:
- არ იქადაგებოდეს ადამიანური სიბრძნით ნასწავლი სიტყვებით, არამედ სულიწმიდისგან ნასწავლით (სულიერი განვმარტოთ სულიერით) 1კორ.2,4.13
- არ შევბღალოთ 2კორ.4,2
- არაფერი დავუმატოთ და არც მოვაკლოთ გმცხ.22,18.19

__თემაზე წერდნენ__
***
ბიბლიის სიტყვები აღმავსებენ განცვიფრებით, სახარების სიწმინდე ესაუბრება ჩემს გულს. შეხედეთ ფილოსოფოსთა წიგნებს როგორი არარაობანი არიან ბიბლიის წინაშე - განა შესაძლებელია, რომ ასეთი საოცარი და ამასთან ასე უბრალო წიგნი იყოს ადამიანური ხელის ნაყოფი?
__ჟან ჟაკ რუსო__