მუსიკალური საკრავები უფლის სადიდებლად


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 4 : 21 ; გამოსვლა 15 : 20 ; მსაჯულნი 11 : 34 ; 1მეფეთა 10 : 5 ; 1მეფეთა 18 : 6 ; 2მეფეთა 6 : 5 ; ფსალმუნები 79 : 1 ; ფსალმუნები 80 : 1 ; ფსალმუნები 149 : 3 ; ფსალმუნები 150 : 3 ;
3.20.6. მუსიკალური საკრავები უფლის სადიდებლად

დაბ.4,21 გამ.15,[20] მსაჯ.11,34; 1მფ.10,5; 18,6; 2მფ.6,5.15 ფს.79,1; 80,1.3.4; 149,3; 150,3-5 

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 4
21. მის ძმას ერქვა იუბალი; იგი იყო მეჩანგეთა და მესტვირეთა მამა.

გამოსვლა 15
20. აიღო ხელში დაფდაფი მირიამ წინასწარმეტყველმა, აარონის დამ, და მიჰყვნენ მას დედაკაცები დაფდაფებით და დააბეს ფერხული. 

მსაჯულთა 11
34. შინ მობრუნდა იფთახი მიცფაში და, აჰა, როკვით გამოეგება თავისი ასული დაირით ხელში. ეს ერთი ჰყავდა, მის გარდა არც ვაჟი ჰყავდა და არც ქალი.

1მეფეთა 10
5. შემდგომ ამისა ღვთის ბორცვზე ახვალ, სადაც ფილისტიმელთა სადარაჯოებია. ქალაქში შესვლისას შეხვდები გორაკიდან ჩამომავალ ქადაგთა გუნდს, რომელთაც წინ მიუძღვებიან ქნარით, დაფდაფით, სტვირითა და ებნით. თავად კი ქადაგებენ.

1მეფეთა 18
6. როცა ბრუნდებოდა დავითი ფილისტიმელის დამარცხების შემდეგ, გამოდიოდნენ ქალები ისრაელის ყველა ქალაქიდან საულ მეფის მისაგებებლად სიმღერით და ცეკვით, დაფდაფებით, მხიარული შეძახილებით,

2მეფეთა 6
5. დავითი და მთელი ისრაელის სახლი უკრავდნენ უფლის წინაშე კვიპაროსის ხის საკრავებს, ქნარებს, ბობღნებს, დაფდაფებს, ჩანგებსა და წინწილებს.
15. ყიჟინითა და ბუკის ცემით მიჰქონდათ უფლის კიდობანი დავითისა და ისრაელის მთელ სახლს.

ფსალმუნი 79
1. გუნდის ლოტბარს, შოშანიმ - ედუთის საკრავზე, ასაფის ფსალმუნი.

ფსალმუნი 80
1. გუნდის ლოტბარს, გათის საკრავზე. ასაფისა.
3. ასწიეთ სიმღერა და დაუკარით დაირა, ტკბილხმიანი ქნარი ებანთან ერთად.
4. დაუკარით ახალი თვის თავზე ბუკი, მთვარის მოვანების ჟამს, ჩვენი დღესასწაულის დღეს.

ფსალმუნი 149
3. განადიდონ მისი სახელი ცეკვით, დაფით და ქნარით უგალობონ მას.

ფსალმუნი 150
3. ადიდეთ იგი ბუკის ცემით, ადიდეთ იგი ჩანგით და ქნარით.
4. ადიდეთ იგი დაფით და როკვით, ადიდეთ იგი ებანით და სტვირით.
5. ადიდეთ იგი ტკბილხმოვანი წინწილებით, ადიდეთ იგი მაღალხმოვანი წინწილებით.