ღმერთის სახელთა და მათთან დამოკიდებულების შესახებ


საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 9 : 16 ; გამოსვლა 20 : 7 ; ლევიანნი 18 : 21 ; ლევიანნი 19 : 12 ; ლევიანნი 22 : 2 ; ლევიანნი 24 : 11 ; მეორე რჯული 5 : 11 ; მეორე რჯული 6 : 13 ; მეორე რჯული 28 : 58 ; იესო ნავეს ძე 7 : 9 ; მსაჯულნი 13 : 18 ; 3მეფეთა 8 : 29 ; 3მეფეთა 9 : 3 ; 2ნეშტთა 6 : 33 ; ფსალმუნები 5 : 2 ; ფსალმუნები 8 : 2 ; დაბადება 9 : 11 ; ფსალმუნები 19 : 2 ; ფსალმუნები 21 : 23 ; ფსალმუნები 33 : 4 ; ფსალმუნები 43 : 21 ; ფსალმუნები 53 : 3 ; ფსალმუნები 60 : 6 ; ფსალმუნები 67 : 5 ; ფსალმუნები 68 : 31 ; ფსალმუნები 71 : 17 ; ფსალმუნები 73 : 7 ; ფსალმუნები 74 : 2 ; ფსალმუნები 75 : 2 ; ფსალმუნები 78 : 9 ; ფსალმუნები 85 : 9 ; ფსალმუნები 95 : 2 ; ფსალმუნები 98 : 3 ; ფსალმუნები 105 : 8 ; ფსალმუნები 110 : 9 ; ფსალმუნები 118 : 132 ; ფსალმუნები 134 : 13 ; ფსალმუნები 144 : 1 ; ფსალმუნები 148 : 13 ; იგავნი 8 : 10 ; იგავნი 30 : 9 ; ესაია 48 : 1 ; ესაია 57 : 15 ; ესაია 63 : 12 ; იერემია 23 : 25 ; ეზეკიელი 20 : 9 ; ეზეკიელი 36 : 22 ; ზაქარია 5 : 4 ; ზაქარია 13 : 3 ; ზაქარია 14 : 9 ; მალაქია 1 : 6 ; მათე 6 : 9 ; მათე 18 : 20 ; მათე 28 : 19 ; საქმენი მოციქულთა 4 : 12 ; რომაელთა 9 : 17 ; 2ტიმოთე 2 : 19 ; ებრაელთა 10 : 31 ; ებრაელთა 12 : 28 ; გამოცხადება 3 : 12 ;
2.2.7. ღმერთის სახელთა და მათთან დამოკიდებულების შესახებ

1. წმიდა წერილში ხასიათდება მისი სახელი იესნ.7,[9] მსაჯ.13,18 ფს.98,3; 105,8; 110,9; 134,13; 148,13 ეს.57,15; 63,14 ეზეკ.20,9; 36,22.23 მათ.6,9

2. აქვთ შიში მისი სახელის მიმართ რჯ.6,13; 28,[58].59 ფს.43,21; 60,6; 98,3; 110,9 ებრ.10,31; 12,28.29

3. უფლის სახელით იწოდება:
ა) მისი ტაძარი 3მფ.8,29.[43]; 9,3; 2ნეშ.6,33 ფს.73,7
ბ) მძლეველი გმცხ.3,12

4.მინდობილია მის სახელს ფს.9,[11]; 53,3; 78,9; 118,132 იგ.8,10 მათ.18,20

5. განეშორება უსამართლობას 2ტიმ.2,19

6. გაიხარებს უფლის სახელის მოყვარული ფს.5,[2]; 19_2; 118,132

7. განადიდებს უფლის სახელს ფს.8,[2]; 21,23; 33,4; 44,18; 53,8; 67,5; 68,31; 71,17.19; 74,2;75,2; 85,9; 95,2; 98,3; 134,13; 144,1

8, ამცნობენ ქვეყანას მის სახელს გამ.9,[16]; 3მფ.8,43 ფს.9,11; 21,23; 85,9 ეს.63,12.14 ზაქ.14,9 მალ.1,11.14 მათ.28,19 საქ.4,12 რომ.9,17

9. ფუჭად არ ახსენებენ მის სახელს გამ.20,[7] ლევ.19,12 რჯ.5,11 იგ.30,9 ეს.48,1 იერ.23,25.27 ზაქ.5,4; 13,3

10. არ შეურაცხყოფენ მის სახელს ლევ.18,21; 22,2.[32]; 24,11.16 ფს.73,7 მალ.1,6


------------------------------------
კომენტარები და საქმიანი წინადადებები დამიტოვეთ აქ