დათრგუნულობა


საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 14 : 15 ; იესო ნავეს ძე 7 : 7 ; 2მეფეთა 18 : 33 ; 3მეფეთა 19 : 4 ; იობი 9 : 17 ; ფსალმუნები 41 : 6 ; ესაია 38 : 10 ; იონა 4 : 3 ; ლუკა 24 : 17 ; 2კორინთელთა 2 : 7 ; 2კორინთელთა 7 : 5 ; ლევიანნი 4 : 4 ;
=4.20.27 დათრგუნულობა

მიზეზები:
- ახლობელი ადამიანის დაჯარგვა დაბ.37,34.35
- გლოვა 2მფ.18,33
- უბედურება იობ.9,17-35
- ავადმყოფობა ეს.38,10-12
- სასჯელი 2კორ.2,7
- მარტოობა 2კორ.7,5

მაგალითები:
- მოსე გამ.14,15
- იესო ნავეს ძე იესნ.7,7-9
- ელია 3მფ.19,4
- დავითი ფს.41,6
- იონა იონ.4,3.8
- ორი მოწაფე ლუკ.24,17

--------------------
სურათზე: დათრგუნულთა შორის ჩადგა იესო ემაუსის გზაზე

4.20.27 Подавленность

Исх.14,15 Иисн.7,7-9; 2цар.18,33; 3цар.19,4 Иов.9,17-35 Пс.41,6 Ис.38,10-12 Ион.4,3.8 Лук.24,17; 2Кор.2,7; 7,5