წინასწარმეტყველს უწინ მისანი ეწოდებოდა


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 25 : 22 ; მსაჯულნი 1 : 1 ; 1მეფეთა 9 : 9 ; 2მეფეთა 24 : 11 ; 3მეფეთა 22 : 6 ; 4მეფეთა 17 : 13 ; 1ნეშტთა 9 : 22 ; 1ნეშტთა 21 : 9 ; 1ნეშტთა 25 : 5 ; 1ნეშტთა 29 : 29 ; 2ნეშტთა 9 : 29 ; 2ნეშტთა 12 : 15 ; 2ნეშტთა 16 : 7 ; 2ნეშტთა 19 : 2 ; 2ნეშტთა 29 : 25 ; 2ნეშტთა 33 : 18 ; ესაია 8 : 19 ; ესაია 29 : 10 ; ესაია 30 : 10 ; იერემია 23 : 37 ; ეზეკიელი 7 : 26 ; ეზეკიელი 14 : 10 ; ამოსი 7 : 12 ; მიქა 3 : 6 ; ზაქარია 7 : 3 ;
2.11.19. წინასწარმეტყველს უწინ მისანი ეწოდებოდა

1მფ.9,[9].11.18.19; 2მფ.24,11; 1ნეშ.9,22; 21,9; 25,5; 29,29; 2ნეშ.16,7.10; 19,2; 29,30; 33,18 ამ.7,12

- მისნებთან უფლისადმი შესაკითხად მიდიოდნენ დაბ.25,22 მსაჯ.1,1; 3მფ.22,6-8 ეს.8,19 იერ.23,37 ეზეკ.7,26; 14,10 ზაქ.7,3

- ძველ აღთქმაში მისანი (მხილველი) და წინასწარმეტყველი განსხვავებულიცაა და მოხსენიებულია ერთადაც ან წინასწარმეტყველნი იწოდებიან მისნებად 4მფ.17,13; 2ნეშ.9,29; 12,15; 29,25 ეს.29,10; 30,10 მიქ.3,6.7.11