დარჩენა, დაყოვნება, მოცდა, მოლოდინი, დროის დაყოფა


საკვანძო მუხლები:

მსაჯულნი 6 : 18 ; 1მეფეთა 1 : 23 ; 2მეფეთა 10 : 5 ; 2მეფეთა 11 : 1 ; იგავნი 23 : 30 ; ესაია 46 : 3 ; აბაკუმი 2 : 3 ; აბაკუმი 2 : 3 ; ლუკა 24 : 49 ; საქმენი მოციქულთა 9 : 43 ; ებრაელთა 10 : 37 ;
=3.43.27 დარჩენა, დაყოვნება, მოცდა, მოლოდინი, დროის დაყოფა

ადამიანების შესახებ:
- აუცილებლობით გამოწვეული დაყოვნება 1მფ.1,23
- უხერხულობის გამო 2მფ.10,5
- ხიბლის გამო დაყოვნება 2მფ.11,1.2
- ხანგრძლივი ვიზიტი საქ.9,43
- გადამეტებული იგავ.23,30

ღმერთის შესახებ:
- ზეციური სტუმრის მოცდა მსაჯ.6,18
- "ხსნა ჩემსმიერი არ დააყოვნებს" ეს.46,13
- "თუ დააყოვნებს, დაელოდე, ვინაიდან უცილობლად მოვა, არ დააგვიანებს" აბაკ.2,3
- სულიწმიდის გადმოსვლის მოლოდინი ლუკ.24,49
- ქრისტეს მოსვლის მოლოდინი ებრ.10,37

ბიბლიის მუხლები

მსაჯულნი 6
18. ნუ წახვალ აქედან ჩემს მოსვლამდე, ძღვენს მოგართმევ და დავდებ შენ წინაშე”. უპასუხა: "შენს დაბრუნებამდე მოვიცდი”.

1მეფეთა 1
23. უპასუხა ელკანამ, მისმა ქმარმა: "ისე მოიქეცი, როგორც სწორად მიგაჩნია; დარჩი, სანამ ბავშვს ძუძუს მოსწყვეტ, ოღონდ აგვისრულოს უფალმა თავისი სიტყვა”. დარჩა ქალი და აწოვებდა ძუძუს თავის ძეს, სანამ ძუძუს მოსწყვეტდა.

2მეფეთა 10
5. შეატყობინეს დავითს და გაგზავნა მათ შესაგებებლად, რადგან ძლიერ იყვნენ ეს კაცები შეურაცხყოფილნი. უთხრა მათ მეფემ: "დარჩით იერიხოში, ვიდრე წვერი მოგეზრდებოდეთ და მერე დაბრუნდით”.

2მეფეთა 11
1. გაზაფხულზე, როცა საბრძოლველად გამოდიოდნენ მეფენი, გაგზავნა დავითმა იოაბი თავისი ხალხით და მთელი ისრაელი; და მოსრეს ყამონიანები და ალყა შემოარტყეს რაბას. დავითი კი იერუსალიმში დარჩა.
2. ერთ საღამოს, ადგა დავითი თავისი საწოლიდან და სამეფო სახლის ბანზე იწყო სიარული. ბანიდან მობანავე ქალი დაინახა; ძალზე ლამაზი იყო ქალი.

იგავნი 23
30. ვინც გვიანობამდე უზის ღვინოს, ვინც შეზავებული ღვინის საჭაშნიკოდ დადის.

ესაია 46
13. მოვაახლოვე ჩემი სიმართლე, შორს არ არის და ხსნა ჩემსმიერი არ დააყოვნებს. ვუწყალობებ ხსნას სიონს და ისრაელს - ჩემს დიდებას.

აბაკუმი 2
3. რადგან დადგენილ ჟამს ეხება ხილვა, დასასრულს აცხადებს და არ გაცუდდება. თუ დააყოვნებს, დაელოდე, ვინაიდან უცილობლად მოვა, არ დააგვიანებს.

ლუკა 24
49. და აჰა, მე მოვავლენ თქვენზე მამაჩემის აღთქმულს. თქვენ კი, ვიდრე მაღლიდან ძალით შეიმოსებოდეთ, ქალაქში დარჩით.

საქმეები 9
43. კარგა ხანი დაჰყო მან იაფოში, ვინმე მეტყავე სიმონთან.

ებრაელთა 10
37. ვინაიდან კიდევ ცოტა, ძალიან ცოტა და მოვა, რომელიც უნდა მოვიდეს, არ დააყოვნებს.

--------------------------
სურათზე: დავითის დაყოვნება ხიბლის გამო 2მფ.11,1.2

3.43.27 Задерживаться - ждать, медлить, оставаться
Суд.6,18; 1цар.1,23; 2цар.10,5; 11,1.2 Пр.23,30 Ис.46,3 Авв.2,3 Лук.24,49 Деян.9,43 Евр.10,37