უწმიდურობა, შებილწულობა


საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 31 : 14 ; ლევიანნი 12 : 2 ; ლევიანნი 13 : 3 ; ლევიანნი 15 : 2 ; ლევიანნი 21 : 1 ; რიცხვნი 35 : 33 ; მეორე რჯული 23 : 10 ; ფსალმუნები 105 : 38 ; ესაია 6 : 5 ; ესაია 52 : 1 ; იერემია 3 : 1 ; იერემია 7 : 30 ; იერემია 32 : 34 ; ეზეკიელი 4 : 13 ; ეზეკიელი 16 : 22 ; ეზეკიელი 20 : 30 ; ეზეკიელი 36 : 25 ; ეზეკიელი 44 : 7 ; მალაქია 1 : 7 ; საქმენი მოციქულთა 15 : 20 ; იუდა 1 : 8 ; რომაელთა 14 : 14 ; 1კორინთელთა 3 : 17 ; 1კორინთელთა 7 : 14 ; 1კორინთელთა 8 : 7 ; 2კორინთელთა 6 : 17 ; 1თესალონიკელთა 4 : 7 ; 1ტიმოთე 4 : 3 ; ებრაელთა 12 : 15 ; გამოცხადება 3 : 4 ;
=3.51.39 უწმიდურობა, შებილწულობა

უწმიდურების მიზეზები:
- შობა ლევ.12,2-8
- კეთრი ლევ.13,3.44-46
- სქესობრივი გამონადენი ლევ.15,2-15
- თესლის დაღვრა ლევ.15,16
- მენსტრუაცია ლევ.15,19-33
- მკვდრის შეხება ლევ.21,1-4.11

სულიერად ვლინდება:
- დაუმორჩილებლობაში გამ.31,14
- ბოროტ ქმედებაში ფს.105,38.39
- განდგომაში იერ.3,8.9
- სისაძაგლეებში იერ.32,34

გაუწმიდურების შინაარსი:
- ცერემონიალური ლევ.15,2-33
- მორალური რიცხ.35,33.34; 1თეს.4,7
- ფიზიკური რჯ.23,10 ეზეკ.16,22
- სულიერი ეს.52,1 საქ.15,20
- რიტუალური ეზეკ.4,13.14

გაუწმიდურება რაიმე საშუალებით:
- სისხლით ფს.105,38
- შეცოდებებით იერ.3,1.2
- სისაძაგლეებით იერ.7,30
- კერპთაყვანისმცემლობით ეზეკ.20,30.31
- უწმიდური მსახურებით ეზეკ.44,7
- უფლის მიმართ მოუკრძალებლობით მალ.1,7.12

გაუწმიდურების საგნები:
- ხორცი იუდ.1,8
- სხეული 1კორ.3,17
- სინდისი 1კორ.8,7
- ერთობა ებრ.12,15
- ქრისტიანები გმცხ.3,4

განწმედის საშუალებები:
- განწმედა ეს.6,5-7
- განახლება ეზეკ.36,25-29
- ჭეშმარიტი შემეცნება რომ.14,14
- ურთიერთგანწმედა მეუღლეთაგან 1კორ.7,14
- უწმიდურ წრისგან გამოცალკევება 2კორ.6,17
- ლოცვა 1ტიმ.4,3-5

---------------------------------
სურათზე: ცერემონიალური განწმედა

3.51.39 Загрязнение, нечистота
Исх.31,14 Лев.12,2-8; 13,3.44-46; 15,2-33; 21,1-4.11 Чис.35,33.34 Вт.23,10 Пс.105,38.39 Ис.6,5-7; 52,1 Иер.3,1.2.8.9; 7,30; 32,34 Иез.4,13.14; 16,22; 20,30.31; 36,25-29; 44,7 Мал.1,7.12 Деян.15,20 Иуд.1,8 Рим.14,14; 1Кор.3,17; 7,14; 8,7; 2Кор.6,17; 1Фес.4,7; 1Тим.4,3-5 Евр.12,15 Отк.3,4