მახვილი - ორპირი დიდი ზომის ცივი იარაღი


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 27 : 40 ; გამოსვლა 18 : 4 ; ლევიანნი 26 : 6 ; მეორე რჯული 32 : 41 ; იესო ნავეს ძე 5 : 13 ; იესო ნავეს ძე 6 : 21 ; მსაჯულნი 3 : 22 ; 1მეფეთა 15 : 33 ; 1მეფეთა 17 : 51 ; 2მეფეთა 20 : 8 ; 1ნეშტთა 21 : 12 ; იგავნი 5 : 4 ; ლუკა 2 : 35 ; ლუკა 22 : 36 ; საქმენი მოციქულთა 16 : 27 ; რომაელთა 13 : 4 ; ეფესელთა 6 : 17 ;
=3.43.25 მახვილი - ორპირი დიდი ზომის ცივი იარაღი

ნათქვამია მასზე:
- აქვს ვადა და მჭრელი პირი მსაჯ.3,22
- ატარებენ ქარქაშში 1მფ.17,51
- ჰკიდიათ თეძოსთან 2მფ.20,8

იყენებენ:
- თავის სარჩენად დაბ.27,40
- საომრად იესნ.6,21
- დამნაშავეთა დასასჯელად 1მფ.15,33
- თავდასაცავად ლუკ.22,36
- თავის მოსაკლავად საქ.16,27

სიმბოლურად:
- მონობა გამ.18,4
- მშვიდობა ლევ.26,6
- ღვთის მსჯავრი რჯ.32,41
- ღვთაებრივივი გამოცხადება იესნ.5,13
- ღვთის სასჯელები 1ნეშ.21,12
- მეძავთან ურთიერთობის ბოლო იგავ.5,4
- სულიერი ტანჯვები ლუკ.2,35
- ხელისუფალი რომ.13,4
- ღმერთის სიტყვა ეფ.6,17

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 27
40. შენი მახვილით იცხოვრებ, შენს ძმას მოემსახურები; და იქნება როცა აღუდგები, გადაიგდებ მის უღელს ქედიდან”.

გამოსვლა 18
4. ხოლო მეორეს - ელიაზარი, რადგან თქვა: მამაჩემის ღმერთი შემწედ მყავდაო და მიხსნა ფარაონის მახვილისგან.

ლევიანნი 26
6. მშვიდობას ჩამოვაგდებ ქვეყანაზე და მოსვენებული იქნებით. აღარ იქნება დამაფრთხობელი, მიწისგან აღვგვი სასტიკ მხეცებს და მახვილი არ გაივლის თქვენს ქვეყანაზე.

მეორე რჯული 32
41. თუ ავლესე ჩემი მოელვარე ხმალი და სამართალი მოვიმარჯვე ხელში, შურს ვიძიებ ჩემს მტრებზე და მივუზღავ მათ, ვისაც ვძულვარ.

იესო ნავეს ძე 5
13. ერთხელაც, როცა იერიხონთან იყო იესო, გაიხედა და დაინახა მის წინ მდგარი კაცი, რომელსაც ხელში გაშიშვლებული მახვილი ეჭირა. მივიდა მასთან იესო და ჰკითხა: მტერი ხარ თუ მოყვარე?

იესო ნავეს ძე 6
21. მახვილის პირით მოსრეს ქალაქში ყოველივე, რაც დარისხებული იყო: მამაკაცი და დედაკაცი, ჭაბუკი და მოხუცებული, ხარი, ცხვარი და სახედარი.

მსაჯულნი 3
22. ვადიანად შევიდა ხმალი და ქონმა გადაფარა იგი; მუცელშივე ჩაუტოვა მახვილი და გარეთ გამოუვიდა განავალი.

1მეფეთა 15
33. უთხრა სამუელმა აგაგს: "როგორც შენმა მახვილმა დატოვა ქალები შვილების გარეშე, ისე დედაშენი იყოს ქალთა შორის შვილმკვდარი”. და აჩეხა სამუელმა აგაგი გილგალში, უფლის წინაშე.

1მეფეთა 17
51. სირბილით მივიდა დავითი ფილისტიმელთან, აიღო მისი მახვილი, ამოიღო ქარქაშიდან და თავი მოაჭრა გოლიათს; დაინახეს ფილისტიმელებმა, რომ მოკვდა მათი გმირი და გაიქცნენ.

2მეფეთა 20
8. გაბაონის დიდ ქვასთან იყვნენ მისული და ყამასაც მივიდა მათთან შესახვედრად. თავისი მხედრული სამოსით იყო იოაბი შემოსილი, ზედ მახვილი ეკიდა თავისი ქარქაშით;

1ნეშტთა 21
12. სამი წლის შიმშილობა გირჩევნია, სამი თვით შევიწროება შენი მტრისაგან და თან მისი მახვილი გემუქრებოდეს თუ სამი დღის მანძილზე შავი ჭირი და უფლის შემმუსვრელი ანგელოზი მძვინვარებდეს ისრაელის მთელ საზღვრებში. რა ვუპასუხო ჩემს წარმომგზავნელს?”

იგავნი 5
4. ნაღველივით მწარეა მისი ბოლო და ბასრი - ორლესული მახვილივით.

ლუკა 2
35. და თვით შენს სულშიც გაივლის მახვილი, რათა გამჟღავნდეს მრავალთა გულის ზრახვანი”.

ლუკა 22
36. კვლავ უთხრა მათ: ამჟამად კი, ვისაც აქვს ფუთა, წაიღოს, აგრეთვე აბგაც; ხოლო ვისაც არა აქვს, გაყიდოს სამოსი და იყიდოს მახვილი.

საქმეები 16
27. ზედამხედველს რომ გაეღვიძა და ღია დაინახა საპყრობილის ყველა კარი, იძრო მახვილი და თავის მოკვლა დააპირა, რადგან ეგონა, პატიმრები გაიქცნენო.

რომაელთა 13
4. ვინაიდან იგი ღვთის მსახურია შენდა სასიკეთოდ. მაგრამ თუ ბოროტებას იქმ, გეშინოდეს, რადგან ტყუილად როდი ატარებს მახვილს; ის ღვთის მსახურია და რისხვით შურისმაძიებელი ბოროტმოქმედზე.

ეფესელთა 6
17. აიღეთ ხსნის მუზარადი და სულის მახვილი, რომელიც არის ღმერთის სიტყვა.

3.43.25 Меч - обоюдоострое холодное оружие большого размера
Быт.27,40 Исх.18,4 Лев.26,6 Вт.32,41 Иисн.5,13; 6,21 Суд.3,22; 1цар.15,33; 17,51; 2цар.20,8; 1Пар.21,12 Пр.5,4 Лук.2,35; 22,36 Деян.16,27 Рим.13,4 Еф.6,17