სახელის (მეტსახელის) შერქმევა

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 1 : 5 ; დაბადება 2 : 19 ; დაბადება 4 : 17 ; დაბადება 5 : 28 ; დაბადება 11 : 4 ; დაბადება 17 : 5 ; დაბადება 25 : 25 ; დაბადება 29 : 32 ; დაბადება 30 : 8 ; დაბადება 35 : 10 ; გამოსვლა 33 : 17 ; გამოსვლა 35 : 30 ; რიცხვნი 1 : 5 ; რიცხვნი 13 : 16 ; მეორე რჯული 34 : 10 ; 1მეფეთა 25 : 25 ; ესაია 8 : 1 ; ესაია 56 : 5 ; დაბადება 3 : 20 ; დაბადება 16 : 11 ; გამოსვლა 2 : 10 ; 1მეფეთა 1 : 20 ;
3. 48. 17. სახელის (მეტსახელის) შერქმევა

1. ღმერთი თავის ქმნილებებს არქმევს სახელებს, რაც ნიშნავს მისი ძალაუფლების ქვეშ ყოფნას დაბ.1,5.8.10
- ანგელოზის კარნახით დაბ.16,11

2. კაცი არქმევს სახელებს:
- ღვთის ქმნილებებს, რითაც ღმერთმა იგი დააყენა ყველა თავის ქმნილებაზე მაღლა, მისცა უფლება ეუფლა მათზე (დაბ.1,28), ისევე როგორც, როცა ყიდულობენ მონას და უცვლიან სახელს. ამ უფლებით ადამს მიეცა შესაძლებლობა ჩაეხედა მათს არსებაში. ამით იგი ემსგავსება ღმერთს. კაცი იქცა სახელების შემოქმედად დაბ.2,19.20.23; 3,[20]
- ადგილებს დაბ.4,17
- საკუთარ შვილებს დაბ.4,17.25.26,, 5,28,, 29,35 ; 35,18; 1მფ.1,20
- ნაშვილებს გამ.2,10
- შობის განსაკუთრებულობის თუ შემდგომი ბედის განსაზღვრულობის მიხედვით დაბ.25,25.26,, 29,32-35,, 30,8 
- შემთხვევის მიხედვით ეს.8,1-4 
- გარეგნული დახასიათების მიხედვით დაბ.25,30,, 1მფ.25,25 
- სახელის შექმნა ღმერთის ნების საწინააღმდეგოდ დაბ.11,4

3. ღმერთი არქმევს (უცვლის) სახელს, ვისაც ენდობა, ვინც უფრო მჭიდრო ურთიერთობაში შედის მასთან, ვინც იქცევა ღვთის მონად, ვისაც აგზავნის თავისი მისიის აღსასრულებლად დაბ.17,5-7.15.16,, 35,10 რიცხ.13,16 ეს.56,5 მათ.1,21 მარ.3,16 ინ.1,42.43 

4. ღმერთი სახელით გვიცნობს გამ.33,17,, 35,30 რიცხ.1,5.17 რჯ.34,10 ინ.10,3 

5. ჩვენი სახელები ჩაწერილია ზეცაში -- ლუკ.10,20 გმცხ.3,5.12 

6. ქვეყნიერებას სძულს ღვთის მორწმუნეთა სახელები ლუკ.6,22