მატერიალურად კურთხეული ადამიანები ბიბლიიდან

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 12 : 16 ; დაბადება 13 : 6 ; დაბადება 36 : 7 ; დაბადება 46 : 6 ; 1მეფეთა 25 : 2 ; 4მეფეთა 3 : 4 ; 2ნეშტთა 26 : 10 ; 2ნეშტთა 32 : 29 ; იობი 1 : 3 ; იობი 1 : 3 ; იობი 42 : 12 ;
3.43.4. __

- აბრაამი დაბ.12,16; 13,6

- ლოტი დაბ.13,6

- ესავი დაბ.36,7

- იაკობი დაბ.46,6

- ნაბალი 1მფ.25,2

- მეშა, მოაბის მეფე 4მფ.3,4

- მეფე ყუზიაჰუ 2ნეშ.26,10

- მეფე იეხიზკიაჰუ 2ნეშ.32,29

- იობი იობ.1,[3]; 42,12