ფიცი - საზეიმო დაპირება


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 21 : 24 ; დაბადება 24 : 3 ; დაბადება 26 : 28 ; დაბადება 31 : 44 ; გამოსვლა 22 : 11 ; ლევიანნი 19 : 12 ; რიცხვნი 5 : 19 ; რიცხვნი 30 : 2 ; იესო ნავეს ძე 9 : 20 ; იესო ნავეს ძე 23 : 7 ; 1მეფეთა 14 : 24 ; 1მეფეთა 19 : 6 ; 1მეფეთა 20 : 17 ; 2ნეშტთა 15 : 15 ; ნეემია 5 : 12 ; ნეემია 13 : 25 ; იერემია 29 : 22 ; იერემია 42 : 5 ; მათე 5 : 34 ; მათე 26 : 63 ; ლუკა 1 : 73 ; იაკობი 5 : 12 ; 2კორინთელთა 1 : 23 ; დაბადება 25 : 33 ;
=4.18.19 ფიცი - საზეიმო დაპირება

ფიცის გამომხატველი სიტყვები:
- "ვფიცავ!” დაბ.21,24
- "ღმერთია ჩვენი მოწმე” დაბ.31,50
- "ღმერთმა განსაჯოს ჩვენს შორის" დაბ.31,53
- "ცოცხალია უფალი" 1მფ.19,6
- "გაგხადოს უფალმა" იერ.29,22
- "უფალი იყოს ჭეშმარიტი და სარწმუნო მოწმე" იერ.42,5
- "გაფიცებ ცოცხალ ღმერთს" მათ.26,63
- "ღმერთს ვუხმობ ჩემი სულის მოწმედ" 2კორ.1,23

ფიცის მიზანი:
- მოვალეობის დაზუსტება დაბ.24,3.4
- პირმშოებაზე უარის თქმის დასადასტურებლად დაბ.25,33
- კავშირის შეკვრა დაბ.26,28
- დაცვის უზრუნველყოფა დაბ.31,44-53
- ჭეშმარიტების დასადგენად გამ.22,11
- ერთგულების დადგენისთვის რიცხ.5,19-22
- აღთქმის დასადებად 2ნეშ.15,12-15
- სიტყვის შესრულება ნეემ.5,12.13

ფიცის მიზეზები:
- კეთილად მოპყრობა დაბ.21,23
- სიყვარული 1მფ.20,17
- განწმენდა ნეემ.13,25-30
- აღთქმა ლუკ.1,73

ფიცის თვისებები:
- აუცილებელია აღსრულება რიცხ.30,2-16
- დაცულია მოტყუების დროსაც იესნ.9,20
- აღსრულებულ იქნა შიშით 1მფ.14,24.26
- დაჯილდოებულ იქნა 2ნეშ.15,15
- დადასტურებულია ქრისტეს მიერ მათ.26,63.64

ფიცთან დაკავშირებული აკრძალვები:
- ცრუ დაფიცება ლევ.19,12
- არ შეიძლება დაფიცება კერპებზე იესნ.23,7
- ქმნილებებზე მათ.5,34-36
- არ შეიძლება მორწმუნეებს შორის მათ.5,34
- არამედ თქვენი სიტყვა იყოს: ჰო, ჰო, და: არა, არა იაკ.5,12


4.18.19 Клятва - присяга, торжественное обещание
Быт.21,23.24; 25,33; 24,3.4; 26,28; 31,44-53 Исх.22,11 Лев.19,12 Чис.5,19-22; 30,2-16 Иисн.9,20; 23,7; 1цар.14,24.26; 19,6; 20,17; 2Пар.15,12-15 Неем.5,12.13; 13,25-30 Иер.29,22; 42,5 Матф.5,34-36; 26,63.64 Лук.1,73 Иак.5,12; 2Кор.1,23