ღმერთმა დაისვენა მეშვიდე დღეს და წმიდა ჰყო იგი

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 2 : 2 ; გამოსვლა 20 : 8 ; გამოსვლა 31 : 13 ; გამოსვლა 34 : 21 ; გამოსვლა 35 : 2 ; ლევიანნი 23 : 3 ; ლევიანნი 25 : 2 ; მეორე რჯული 5 : 12 ; ნეემია 9 : 14 ; ნეემია 13 : 15 ; ესაია 56 : 2 ; ესაია 58 : 13 ; იერემია 17 : 21 ; ეზეკიელი 20 : 12 ;
3.41.20. ღმერთმა დაისვენა მეშვიდე დღეს და წმიდა ჰყო იგი

დაბ.2,[2.3] გამ.31,17 ზირ.33,7-9

- ამიტომაც გახსოვდეს შაბათი, რომ წმიდა ჰყო იგი. რადგან წმიდაა იგი. მისი შემბღალავი უნდა მოიკვეთოს ხალხისგან, მოკვდეს გამ.20,8.[11]; 31,14.15; 35,2 ნეემ.9,14; 13,15-22

- მეშვიდე დღეს არა საქმე არ აკეთო; არ შეიძლება ვაჭრობა, ტვირთის ტარება; ცეცხლს ნუ დაანთებთ საცხოვრებლებში; იუქმოს მიწამ; წმიდა შეკრებულობა გქონდეთ თქვენს საცხოვრებლებში; დაასვენე სახლეულნი და პირუტყვიც გამ.20,10; 31,13; 34,21; 35,3 ლევ.23,3; 25,2 რჯ.5,12-14 ეს.56,2.4.6; 58,13 იერ,17,21-27 ეზეკ.20,12; 2მაკ.15,1-5 ლუკ.23,56

- ექვს წელიწადს თესავდე, სხლავდე, იღებდე მოსავალს, მეშვიდე წელს საუქმო შაბათია ლევ.25,3-5

- შაბათი კაცისთვის შეიქმნა და არა კაცი შაბათისთვის მარ.2,27.28

- ვინც შევიდა ღვთის სიმშვიდეში, ისევე დაისვენა თავის საქმეთაგან, როგორც ღმერთმა შესაქმის შემდეგ ებრ.4,4-10