ღვინო


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 9 : 21 ; დაბადება 14 : 18 ; დაბადება 27 : 25 ; დაბადება 40 : 11 ; ლევიანნი 23 : 13 ; რიცხვნი 6 : 3 ; რიცხვნი 15 : 5 ; 1მეფეთა 1 : 13 ; 1მეფეთა 25 : 36 ; ესთერი 1 : 10 ; ესთერი 5 : 6 ; ფსალმუნები 74 : 8 ; იგავნი 4 : 17 ; იგავნი 9 : 5 ; იგავნი 23 : 32 ; იგავნი 31 : 5 ; ესაია 5 : 11 ; ესაია 25 : 6 ; ესაია 55 : 1 ; იერემია 13 : 12 ; ოსია 4 : 11 ; მათე 9 : 17 ; მათე 11 : 19 ; მათე 26 : 27 ; მარკოზი 15 : 23 ; ლუკა 5 : 37 ; ლუკა 10 : 34 ; იოანე 2 : 3 ; საქმენი მოციქულთა 2 : 13 ; 1ტიმოთე 5 : 23 ; გამოცხადება 17 : 2 ; 3მეფეთა 10 : 5 ; ნეემია 1 : 11 ; დაბადება 19 : 33 ;
3.44.11 ღვინო

სახეები:
- ახალდაწურული დაბ.40,11
- შეზავებული იგავ.23,40
- ახალი ლუკ.5,37-39
- ძველი ლუკ.5,39
- ძმარი ღვინისგან რიცხ.6,3
- დაწმენდილი ეს.25,6

ინახებოდა ტიკებში იერ.13,12 მათ.9,17

იყენებდნენ:
- ნოე დაბ.9,21
- მელქიცედეკი დაბ.14,18
- ისააკი დაბ.27,25
- ესთერი ესთ.5,6
- ქრისტე იოან.2,3-11
- ტიმოთე 1ტიმ.5,23

გამოყენება:
- სასმელად დაბ.27,25
- სასმლის შესაწირად ლევ.23,13
- საღვრელად რიცხ.15,5
- გულის გასამხიარულებლად ესთ.1,10
- უფლის სერობისთბის მათ.26,27-29
- მურნარევი ღვინო ტკივილის დასაყუჩებლად მარ.15,23
- ჭრილობის მოსაბანად ლუკ.10,34
- წამლად 1ტიმ.5,23

ცუდი შედეგები:
- ღვინით მთვრალს არაფერი ახსოვს დაბ.19,33; 1მფ.25,36
- ადენინებს ძალადობას იგავ.4,17
- შფოთს ატეხინებს იგავ.20,1
- აღატაკებს იგავ.23,21
- გველივით იკბინება იგავ.23,32
- ამრუდებს სამართალს იგავ.31,5
- ვაი აქვთ მსმელებს ეს.5,11
- მიჰყავს მრუშობასთან ოს.4,11

დააბრალეს სიმთრალე:
- ხანას 1მფ.1,13-15
- იესოს მათ.11,19
- მოციქულებს საქ.2,13

სიმბოლირებს:
- ღვთის რისხვას ფს.74,8
- სიბრძნეს იგავ.9,5.6
- სახარებას ეს.55,1
- ქრისტეს სისხლს მათ.26,27-29
- სისაძაგლეს გმცხ.17,2

ღვინისმწდე დაბ.40,1.2; 3მფ.10,5 ნეემ.1,11