მჭედლები

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 4 : 22 ; რიცხვნი 31 : 22 ; მეორე რჯული 8 : 9 ; მეორე რჯული 33 : 25 ; 1მეფეთა 13 : 19 ; 4მეფეთა 24 : 14 ; 2ნეშტთა 2 : 7 ; 2ნეშტთა 24 : 12 ; ნეემია 3 : 8 ; იგავნი 25 : 4 ; ესაია 40 : 19 ; ესაია 41 : 7 ; ესაია 44 : 9 ; ესაია 46 : 6 ; იერემია 10 : 9 ; იერემია 24 : 1 ; იერემია 29 : 2 ; იერემია 51 : 17 ; ზაქარია 1 : 20 ; საქმენი მოციქულთა 19 : 24 ; 2ტიმოთე 4 : 14 ;
3.43.10 მჭედლები

- თუბალ-კაენი იყო პირველი დაბ.4,[22]
- ცოდნის შესახებ, ლითონები რომ ცეცხლში იწმინდება რიცხ.31,22.23
- მადნის მოპოვების შესახებ რჯ.8,9
- რკინის და სპილენძის ურდულები რჯ.33,25
- არ იყვნენე ერთ დროს ისრაელში 1მფ.13,19.20
- წაყვანილ იქნენ ტყვედ 4მფ.24,14.16 იერ.24,1; 29,2
- დაქირავებულნი უფლის სახლის გასაახლებლად 2ნეშ.24,12
- ოსტატები და მეჩუქურთმე ხელოსნები 2ნეშ.2,7
- ოქრომჭედელნი ნეემ.3,8 იგავ.25,4 ეს.41,7 იერ.10,9
- კერპების მომოქროვებელი ეს.40,19
- კერპების მკეთებელნი ეს.44,9-12; 46,6 იერ.10,14; 51,17 საქ.19,24
- მჭედლები ხილვაში ზაქ.1,20
- ვერცხლისმჭედელი დემეტრე საქ.19,24-27
- ალექსანდრე მჭედელი - პავლეს მოწინააღმდეგე 2ტიმ.4,14