კარვები

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 4 : 20 ; დაბადება 12 : 6 ; დაბადება 18 : 1 ; დაბადება 24 : 67 ; დაბადება 25 : 27 ; დაბადება 26 : 25 ; დაბადება 31 : 25 ; გამოსვლა 16 : 16 ; 2მეფეთა 7 : 1 ; 2მეფეთა 11 : 11 ; იობი 36 : 29 ; ფსალმუნები 26 : 5 ; ესაია 4 : 6 ; ესაია 38 : 12 ; ესაია 40 : 22 ; ესაია 54 : 2 ; იერემია 35 : 9 ; საქმენი მოციქულთა 18 : 3 ; 2კორინთელთა 5 : 1 ; 1ტიმოთე 6 : 6 ; ებრაელთა 11 : 9 ;
3.43.9 კარვები

საცხოვრებელი ადგილი:
- ადამიანების 2მფ.11,11
- თითო ოჯახს თითო კარავი გამ.16,16
- ღვთის კიდობანი იყო კარავში 2მფ.7,1-6
- მწყემსების ეს.38,12
- ქალთა დაბ.12,6; 24,67
- მხევლების დაბ.31,33

კარავში მცხოვრებთა შესახებ:
- პირველი კარავში მცხოვრები - იაბალი დაბ.4,[20]
- აბრაამი მკვიდრობდა კარვებში ისააკსა და იაკობთან ერთად, ვინაიდან ელოდა ქალაქს, რომლის მშენებელიც არის ღმერთი დაბ.12,8; 26,25; 31,25 ებრ.11,[9].10
- ესავი - კაცი ველისა; იაკობი კი მშვიდი კაცი იყო, კარვების მკვიდრი დაბ.25,[27]
- რექაბიანების მაგალითი იერ.35,7.[9.10]
- თვითმკმარობა, მცირეს დაჯერება 1ტიმ.6,6-8

განსხვავებანი:
- ამაგრებენ თოკებით ეს.54,2
- აქვთ კარებები დაბ.18,1
- ხელობა - მეკარვეობა საქ.18,3

გადატანითი მნიშვნელობით:
- საფარველი, გასაიდუმლოებული ადგილი ფს.26,5
- ღრუბლები იობ.36,29
- დამცავი საფარი ეს.4,6
- სიცოცხლის სწრაფმდინარება ეს.38,12; 2კორ.5,1
- ზეცა ეს.40,22
- ისრაელის აღდგენა ეს.54,2