ბალსამონი, ბალზამი, მური

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 37 : 25 ; დაბადება 43 : 11 ; დაბადება 50 : 2 ; გამოსვლა 30 : 23 ; 2მეფეთა 5 : 23 ; 1ნეშტთა 14 : 14 ; 2ნეშტთა 16 : 14 ; ესთერი 2 : 12 ; ფსალმუნები 44 : 8 ; იგავნი 7 : 17 ; ქებათა-ქება 1 : 13 ; ქებათა-ქება 3 : 6 ; ქებათა-ქება 4 : 6 ; ქებათა-ქება 5 : 1 ; იერემია 8 : 22 ; იერემია 46 : 11 ; იერემია 51 : 8 ; ეზეკიელი 27 : 17 ; მათე 2 : 11 ;
3.47.18 ბალსამონი, ბალზამი, მური

(სურნელოვანი სამკურნალო მალამო)

- იწარმოებოდა გალაადში (გილყადში) იერ.8,22
- ბალსამონის ხეები 2მფ.5,23.24; 1ნეშ.14,14.15
.
გამოყენება:
- ნელსაცხებლად გამ.30,23 ესთ.2,12 იგავ.7,17 ქებ.4,14; 5,5
- ნელსაცხებელთან შედარება ფს.44,8 ქებ.1,13; 3,6; 4,6; 5,1
- სამკურნალოდ იერ.8,22; 46,11; 51,8
- საჩუქრად დაბ.43,11 მათ.2,11
- ვაჭრობდნენ დაბ.37,25 ეზეკ.27,17
- ნეშტის გახრწნისგან დასაცავად ეგვიპტეში ხდებოდა შემურვა ბალსამონის ნაზავით დაბ.50,2.3.26
- შემურვა ეგვიპტელებისგან გადმოიღეს ებრაელებმა 2ნეშ.16,14
- შემურვას სჭირდებოდა 40 დღე დაბ.50,3