აბნერი


საკვანძო მუხლები:

1მეფეთა 14 : 50 ; 1მეფეთა 17 : 55 ; 1მეფეთა 26 : 14 ; 2მეფეთა 2 : 8 ; 2მეფეთა 3 : 6 ;
1.8.68 აბნერი (აბენერი, Авенир)

(მამა ლამპარია)

- საულის ჯარის მხედართმთავარი, საულის ბიძის ნერის ძე 1მფ.14,50.51

- წარუდგინა დავითი საულს 1მფ.17,55-57

- ამხილა დავითმა საულის კარგად არდაცვაში 1მფ.26,14-16

- მხარი დაუჭირა იშბოშეთს ისრაელზე გამეფებაში 2მფ.2,8-10

- იწვნია მარცხი დავითის მსახურებისგან 2მფ.2,12-17

- მოკლა ყასაელი იძულებით თავდაცვის მიზნით 2მფ.2,19-23

- დაედევნა ყასაელის ძმა იოაბი 2მფ.2,24-32

- დავითის სახლთან ბრძოლაში საულის სახლის მხარი ეჭირა 2მფ.3,6

- იშბოშეთი აბრალებს საულის ხარჭასთან შესვლას 2მფ.3,7.8

- რის გამოც აბნერი დაემუქრა მას, რომ დავითს გაამეფებს ისრაელზე 2მფ.3,9-11

- აბნერი მოციქულებს აგზავნის დავითთან კავშირის შეკვრის წინადადებით 2მფ.3,12

- დავითი ითხოვს მისგან საულის ასულის მელქოლას მიგვრას მისთვის 2მფ.3,13

- აბნერი ელაპარაკება ისრაელის უხუცესობას დავითის გასმეფებაზე 2მფ.3,17.18

- მიდის დავითთან და იგი ხელგაშლილი მასპინძლობის შემდეგ მშვიდობით უშვებს მას 2მფ.3,19-21

- დავითისგან წასული აბნერი მოკლა იოაბმა ყასაელის სისხლის წილ 2მფ.3,22-27.30

- დაიტირა დავითმა 2მფ.3,28-39