ყველა მცნების დაცვა


საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 20 : 6 ; გამოსვლა 23 : 13 ; ლევიანნი 23 : 3 ; რიცხვნი 15 : 39 ; მეორე რჯული 4 : 2 ; მეორე რჯული 5 : 29 ; მეორე რჯული 6 : 2 ; მეორე რჯული 7 : 9 ; მეორე რჯული 8 : 1 ; მეორე რჯული 10 : 13 ; მეორე რჯული 11 : 1 ; მეორე რჯული 13 : 4 ; მეორე რჯული 15 : 5 ; მეორე რჯული 26 : 13 ; მეორე რჯული 27 : 1 ; მეორე რჯული 28 : 9 ; მეორე რჯული 30 : 8 ; მეორე რჯული 31 : 5 ; მეორე რჯული 32 : 46 ; იესო ნავეს ძე 22 : 5 ; იესო ნავეს ძე 23 : 6 ; მსაჯულნი 2 : 17 ; მსაჯულნი 3 : 4 ; 2მეფეთა 22 : 23 ; 3მეფეთა 2 : 3 ; 3მეფეთა 11 : 34 ; 3მეფეთა 14 : 8 ; 3მეფეთა 15 : 5 ; 3მეფეთა 17 : 13 ; 4მეფეთა 17 : 34 ; 1ნეშტთა 28 : 7 ; 1ნეშტთა 29 : 19 ; 2ნეშტთა 1 : 5 ; იობი 23 : 12 ; ფსალმუნები 17 : 23 ; ფსალმუნები 24 : 10 ; ფსალმუნები 102 : 18 ; ეკლესიასტე 12 : 13 ; დანიელი 9 : 4 ; მათე 5 : 19 ; მათე 19 : 17 ; მათე 22 : 40 ; მარკოზი 12 : 30 ; ლუკა 1 : 6 ; იოანე 13 : 34 ; იოანე 14 : 15 ; იოანე 15 : 10 ; საქმენი მოციქულთა 1 : 2 ; საქმენი მოციქულთა 15 : 5 ; 2პეტრე 3 : 2 ; 1იოანე 2 : 3 ; 1იოანე 3 : 22 ; 1იოანე 4 : 21 ; 1იოანე 5 : 2 ; 2იოანე 1 : 5 ; რომაელთა 7 : 12 ; რომაელთა 13 : 9 ; 1კორინთელთა 7 : 19 ; 1კორინთელთა 14 : 37 ; გალატელთა 5 : 14 ; 1თესალონიკელთა 4 : 2 ; 2თესალონიკელთა 3 : 6 ; 1ტიმოთე 1 : 5 ; 1ტიმოთე 6 : გამოცხადება 12 : 17 ;
3.41.19. ყველა მცნების დაცვა

- რჯულის მცნებები გამ.20,6; 23,[13] ლევ.26,3 რიცხ.15,39.40 რჯ.4,2; 5,29; 6,2.17.25; 7,9.11; 8,1.6.11; 10,13; 11,1.8.13.22.27; 13,4.18; 15,5; 26,13.18; 27,1.10; 28,9.13.45; 30,8.11; 31,5.12; 32,46 იესნ.22,5; 23,6; მსაჯ.2,17; 3,4; 2მფ.22,23; 3მფ.2,3; 11,34.38; 14,8; 15,5; 17,13; 4მფ.17,34.37; 1 ნეშ.28,7.8; 29,19; 2ნეშ1,5.9; იობ.23,12 ფს.17,23; 24,10; 102,18; 111,1; 118,2.14.15.22.31.32.35.47.48.59.60.63.111.115.151.157.166.176 ეკლ.12,13 დან.9,4 მათ.5,19; 19,17; 22,40 მარ.12,30.31 ლუკ.1,6 რომ.7,12; 1კორ.7,19

- ქრისტეს მცნებები ინ.13,34; 14,15.21; 15,10.12.17; 2პეტ.3,2; 1ინ.2,3.4.7; 3,22-24; 4,21; 5,2.3; 2ინ.1,5.6.8 რომ.13,9; 1კორ.14,37 გალ.5,14; 1თეს.4,2; 2თეს.3,6.10; 1ტიმ.1,5.18; 6,14 გმცხ.12,17; 14,12

- სულიწმიდით მისცა მცნებანი საქ.1,2

- ფარისეველთა მწვალებლობის მიმდევრები ურჩევენ ქრისტიანებს დაიცვან მოსეს რჯული საქ.15,5