ფსალმუნები თავი 150

1 . ადიდეთ უფალი. ადიდეთ ღმერთი თავის წმიდაში, ადიდეთ იგი მისი ძლიერების მყარში.

2 . ადიდეთ იგი მისი ძლიერებით, ადიდეთ იგი მისი სიდიადის მრავალგვარობით.

3 . ადიდეთ იგი ბუკის ცემით, ადიდეთ იგი ჩანგით და ქნარით.

4 . ადიდეთ იგი დაფით და როკვით, ადიდეთ იგი ებანით და სტვირით.

5 . ადიდეთ იგი ტკბილხმოვანი წინწილებით, ადიდეთ იგი მაღალხმოვანი წინწილებით.

6 . ყოველმა სულდგმულმა ადიდოს უფალი. ადიდეთ უფალი!