ფსალმუნები თავი 147

1 . აქე, იერუსალიმო, უფალი; ადიდე შენი ღმერთი, სიონო!

2 . რადგან გაამაგრა ურდულები შენი ჭიშკრების, აკურთხა ძენი შენნი შენთან.

3 . დაამკვიდრებს შენს საზღვრებზე მშვიდობას, ხორბლის ყუათით დაგამაძღრისებს.

4 . ვინც წარმოავლენს თავის სიტყვას დედამიწაზე, ანაზდეულად გაიქცევა ნათქვამი მისი.

5 . წარმოგზავნის თოვლს მატყლივით, თრთვილს ფერფლით მიმოფანტავს.

6 . გადმოუშვებს სეტყვას პურის ნატეხებივით, მის სუსხს ვინ დაუდგება წინ?

7 . მოავლენს თავის სიტყვას და დაადნობს მათ; დაუბერავს თავის ქარს და გადმოდინდება წყალი.

8 . ამცნო თავისი სიტყვა იაკობს, წესები და სამართალნი თვისნი - ისრაელს.

9 . არ უქნია ეს არცერთი სხვა ერისათვის და მისი სამართალნი არ იციან მათ. ადიდეთ უფალი!