ფსალმუნები თავი 112

1 . ადიდეთ უფალი! ადიდეთ, მორჩილნო უფლისა, ადიდეთ უფლის სახელი!

2 . იყოს სახელი უფლისა კურთხეული ამიერიდან უკუნისამდე.

3 . მზის აღსავლიდან დასავალამდე განდიდებულია სახელი უფლისა.

4 . მაღალია ყველა ხალხზე უფალი, ცათა მაღლაა მისი დიდება.

5 . ვინ არის, ვითარცა უფალი, ღმერთი ჩვენი, მაღლა დამკვიდრებული?

6 . დაბლა მჭვრეტელი, რომ ხედავდეს ცას და ქვეყანას,

7 . წამოაყენოს მტვრიდან საწყალი, სანაგვიდან აღამაღლოს ღატაკი.

8 . რათა დასვას დიდებულებთან, თავისი ხალხის დიდებულებთან.

9 . უშვილოს სახლში დაამკვიდროს დედად, რომელიც ხარობს თავის შვილებით. ადიდეთ უფალი!