ბიბლიის ყოველ ფურცელს მივყავართ იესო ქრისტესთან

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 1 : 3 ; დაბადება 3 : 15 ; დაბადება 22 : 8 ; დაბადება 49 : 9 ; გამოსვლა 12 : 3 ; რიცხვნი 9 : 12 ; რიცხვნი 20 : 8 ; რიცხვნი 24 : 9 ; მეორე რჯული 18 : 15 ; იესო ნავეს ძე 5 : 14 ; რუთი 4 : 1 ; 1მეფეთა 2 : 10 ; 1მეფეთა 12 : 3 ; 1ნეშტთა 5 : 2 ; იობი 29 : 4 ; ფსალმუნები 2 : 2 ; ფსალმუნები 3 : 8 ; ფსალმუნები 20 : 7 ; ფსალმუნები 21 : 6 ; ფსალმუნები 27 : 8 ; ფსალმუნები 32 : 6 ; ფსალმუნები 44 : 6 ; ფსალმუნები 49 : 12 ; ფსალმუნები 59 : 4 ; ფსალმუნები 71 : 1 ; ფსალმუნები 88 : 19 ; ფსალმუნები 98 : 4 ; ფსალმუნები 99 : 1 ; ფსალმუნები 109 : 1 ; ფსალმუნები 117 : 22 ; ფსალმუნები 129 : 8 ; ფსალმუნები 137 : 8 ; ფსალმუნები 148 : 5 ; იგავნი 3 : 32 ; იგავნი 17 : 17 ; იგავნი 30 : 4 ; ქებათა-ქება 6 : 3 ; ესაია 2 : 2 ; ესაია 7 : 14 ; ესაია 8 : 8 ; ესაია 9 : 5 ; ესაია 11 : 10 ; ესაია 32 : 1 ; ესაია 28 : 16 ; ესაია 38 : 16 ; ესაია 40 : 11 ; ესაია 42 : 1 ; ესაია 49 : 6 ; ესაია 53 : 2 ; ესაია 55 : 4 ; ესაია 60 : 3 ; ესაია 62 : 11 ; იერემია 11 : 19 ; იერემია 20 : 10 ; იერემია 23 : 5 ; იერემია 30 : 21 ; იერემია 33 : 15 ; ეზეკიელი 24 : 23 ; ეზეკიელი 37 : 24 ; დანიელი 3 : 25 ; დანიელი 7 : 27 ; დანიელი 9 : 26 ; მიქა 5 : 1 ; ანგია 2 : 6 ; ზაქარია 2 : 11 ; ზაქარია 3 : 9 ; ზაქარია 8 : 12 ; ზაქარია 11 : 7 ; ზაქარია 13 : 7 ; მალაქია 4 : 2 ; მათე 1 : 23 ; ლუკა 24 : 25 ; იოანე 5 : 39 ; საქმენი მოციქულთა 9 : 5 ; რომაელთა 1 : 2 ; 1კორინთელთა 15 : 3 ;
1.1.11 ბიბლიის ყოველ ფურცელს მივყავართ იესო ქრისტესთან

- მთელი წერილი მოწმობს ქრისტეს შესახებ ლუკ.24,25-27.44-46 ინ.5,39.46 რომ.1,2; 1კორ.15,3.4

#რომელ წიგნში რად ვპოვებთ იესო ქრისტეს

დაბადების წიგნში იგი არის
- ღვთის სიტყვა დაბ.1,3 ეს.9,6(7 რუს)
- მზე, ნათელი დაბ.1,3 ეს.42,6.16 მალ.4,2
- შემოქმედი დაბ.1,3.26 ფს.32,6
- დედაკაცის თესლი, რომელიც გაუჭეჭყავს თავს გველს დაბ.3,15
- ლომი იუდას ტომიდან დაბ.49,9 რიცხ.24,9
- მეფე დაბ.49,10; 1მფ.2,10 ფს.2,6; 44,6; 88,19 ეს.7,14; 9,6(7 რუს)
- ხალხთა იმედი დაბ.49,10 ფს.49,12.13; 71,9 ეს.2,2; 11,10; 42,1.4; 49,6.7; 55,4.5; 60,3-6; 62,11 ანგ.2,6.7 ზაქ.2,11; 8,20-23
- მწყემსი დაბ.49,24 ქებ.6,3 ეზეკ.24,23; 37,24 ზაქ.11,7; 13,7

გამოსვლათა წიგნში
- საპასექო კრავი დაბ.22,8 გამ.12,3-7.13.46 რიცხ.9,12; ეს.53,7-11 იერ.11,19; 20,10 დან.9,26

რიცხვთა წიგნში
- კლდე რიცხ.20,8.11
- ვარსკვლავი რიცხ.24,17
- კვერთხი რიცხ.24,17 ფს.44,7; 71,1.7; 98,4 ეს.9,6(7 რუს); 32,1 იერ.23,5.6

მეორე რჯულის წიგნში
- წინასწარმეტყველი რჯ.18,15.18
- ძმა რჯ.18,15
- კაცი რჯ.18,18

იესო ნავეს ძის წიგნში
- უფლის მხედრობის თავი იესნ.5,14

მსაჯულთა წიგნში
- გამანთავისუფლებელი

რუთის წიგნში
- ზეციური ნათესავი რუთ.4,1

მეფეთა ოთხ და ორ ნეშტთა წიგნებში
- აღთქმული მეფე 1მფ.2,10
- ცხებული 1მფ.2,10.35; 12,3; ფს. 2,2.6; 20,7; 27,8
- წინამძღჳარი 1 ნეშ. 5,2; ეს. 9,5(4 რუს.); 40,11; ეზეკ. 37,25

ეზრას და ნეემიას წიგნებში
- ისრაელი ხალხის ამღორძინებელი

ესთერის წიგნში
- ხალხის დამცველი

იობის წიგნში
- გამომსყიდველი
- მეგობარი იობ. 29,4; იგ. 3,32; 17,17

ფსალმუნებში
- ღმერთი ფს. 2,6.7; 109,1; ეს. 9,5; მიქ. 5,1
- ღვთის ძე ფს. 2,7; იგ. 30,4; ეს. 7,14; 9,5 (6 რუს.)
- ხსნა მოცემულია მისი მსხვერპლის მადლით ფს. 3,8; 129,8; ეს. 53,4-6; იერ. 23,5.6; 33,15-17
- მატლი ფს. 21,6 (7 რუს.)
- შემოქმედი ფს. 32,6.9; 148,5
- დროშა ფს. 59,4.6
- ქვეყნიერების მთავარი ფს. 71,7; ეს. 9,5 (6 რუს.); 11,6-9; მიქ. 5,4
- ფარი ფს. 99
- ჩვენი რწმენის ქვაკუთხედი ფს. 117,22; ეს. 28,16; ზაქ. 3,9
- ჩვენი რწმენის მთავარი ფს. 137,8; ეს. 53,10-12

იგავებში
- სიბრძნე

ეკლესიასტეს წიგნში
- მიზანი

ქებათა ქებაში
- დამკმაყოფილებელი

წინასწარმეტყველთა წიგნებში
- ქვეყნიერების მომავალი მთავარი ეს. 9,5 (6 რუს.)
- ღმერთი ძლიერი ეს. 9,5 (6 რუს.)
- ემანუელი ეს. 7,14; 8,8.10
- ღმერთი მოსული ხორცში ეს. 7,14; 9,5 (6 რუს.)
- მრჩეველი ეს. 9,5 (6 რუს.)
- სიცოცხლე ეს. 38,16
- ქრისტეს ორი ბუნების შესახებ ეს. 53,2.3
- აიღო ჩვენი უძლურებანი და მისი ჭრილობებით განვიკურნეთ ეს. 53,5-8.10-12
- მთავარი, წინამძღოლი, განმგებელი იერ.30,21
- მეოთხე კაცი დან. 3,25
- ყველა მთავრობისა და ძალაუფლების თავი დან. 7,27
- მისი წარმომავლობა ძველითგან მიქ. 5,1
- ვაზი ზაქ. 8,12

სახარებებში
- მოსული ღმერთი, რომელიც იხსნის მათ. 1,23

საქმე მოციქულთაში
- მოქმედი ეკლესიაში საქ. 9,5

წერილებში
- ზესკნელს სჲდიადის მარჯვნივ მჯდომელი ებრ. 1,3

გამოცხადებაში
- გამარჯვებული გმცხ. 1,9-17

თემაზე წერდნენ
***
ამბობენ, რომ ქ. ვენეციაში შეუძლებელია დაიკარგო. თუმცა ქუჩები ვიწროა და არხებიც გადახლართული. კედლებზე არის წითელი ფერის ქვის ნიშნულები, რომელთა მიმყოლიც ყოველთვის აღმოჩნდება მარკოზის მოედანზე. ასევეა ბიბლიაშიც: მისი ისტორია, კანონები, პოეზია და წინასწარმეტყველებანი ნიშნულებია მიმავალი ქრისტესთან 
__მოუდი__