ცოდვა ზეგავლენას ახდენს ჯანმრთელობაზე

საკვანძო მუხლები:

2ნეშტთა 21 : 18 ; ფსალმუნები 31 : 10 ; ფსალმუნები 35 : 12 ; ფსალმუნები 35 : 4 ; ფსალმუნები 120 : 5 ; იგავნი 11 : 17 ; ესაია 1 : 5 ; გოდება იერემიასი 1 : 14 ;
3.51.2. ცოდვა ზეგავლენას ახდენს ჯანმრთელობაზე 

2ნეშ.21,18 ფს.31,10; 35,12; 37,[4-9]; იგავ.11,17 ეს.1,5.6 გოდ.1,14 

- უფალია არწივის მსგავსად განმაახლებელი ჩვენი სიჭაბუკისა ფს.120,5

- და მისი წყლულებით ჩვენ განვიკურნეთ 1პეტ.2,24

ბიბლიის მუხლები

2ნეშტთა 21
18. ყოველივე ამის შემდეგ დასცა უფალმა იგი უკურნებელი სენით.

ფსალმუნი 31
10. მრავალი სატკივარი აქვს ბოროტს, უფალზე მინდობილი კი წყალობით არის გარემოცული.

ფსალმუნი 35
12. იქ დაეცნენ მოქმედნი უსამართლობისა, დავარდნენ და აღარ ძალუძთ წამოდგომა. 

ფსალმუნი 37
4. არ არის ჯანსაღი ადგილი ჩემს სხეულში შენი რისხვის გამო; არ არის მშვიდობა ჩემს ძვლებში ჩემი ცოდვის გამო.
5. რადგან ცოდვანი ჩემნი გასცილდნენ ჩემს თავს, მძიმე ტვირთივით დამძიმდნენ ჩემგან.
6. აყროლდნენ, დალპნენ ჩემი წყლულები ჩემი უგუნურობის გამო.
7. წელში მოვიხარე, ერთობ დავმდაბლდი, მთელ დღეს ნაღვლიანი დავიარები.
8. რადგან ჩემი წელი გათანგულია სიცხით და აღარ არის ჯანსაღი ადგილი ჩემს სხეულში.
9. დავუძლურდი და დავძაბუნდი მეტისმეტად, ვღრიალებ ჩემი გულის სატკივრით.

ფსალმუნი 120
5. სიკეთით ამვსები შენი გულისთქმისა, არწივის მსგავსად განმაახლებელი შენი სიჭაბუკისა. 

იგავნი 11
17. მოწყალე კაცი თავის სულს სიკეთეს უყოფს, გულქვა კაცი კი თავის სხეულს ღუპავს.

ესაია 1
5. სად რა დაგერტყმით კიდევ, ურჩობას რომ აგრძელებთ? მთელი თავი დასნეულებული გაქვთ, გული შეღონებული. 
6. ტერფიდან თხემამდე საღი ადგილი აღარ შეგრჩათ: ყველგან ჭრილობა და წყლული, დაჩირქებული იარები, გამოურწყველი და შეუხვეველი, მალამოთი დაუამებელი. 

გოდება 1
14. შეკრულია მისი ხელით ჩემი ცოდვების უღელი, შეკაზმულია და ქედზე მადგას, ძალა წამართვა; მათ ხელში მიმცა უფალმა, ვისგანაც ვეღარ წამოვდექი.

1პეტრე 2
24. ვინც ჩვენი ცოდვები თავისი სხეულით აზიდა ძელზე, რათა ცოდვისგან თავდახსნილთ სიმართლით გეცხოვრათ; და ვისი წყლულებითაც განიკურნეთ.