ღმერთი აგზავნის წინასწარმეტყველებს


საკვანძო მუხლები:

4მეფეთა 17 : 13 ; 2ნეშტთა 24 : 19 ; 2ნეშტთა 36 : 15 ; იერემია 23 : 21 ; იერემია 25 : 4 ; იერემია 26 : 5 ; იერემია 27 : 15 ; იერემია 44 : 4 ; ეზეკიელი 13 : 2 ; ამოსი 2 : 11 ; ანგია 1 : 12 ; მალაქია 4 : 5 ; ლუკა 1 : 70 ; ლუკა 19 : 41 ; 2კორინთელთა 5 : 20 ; ფსალმუნი 151 151 : 1 ; 3ეზრა 1 : 1 ;
2.11.29. ღმერთი აგზავნის წინასწარმეტყველებს

4მფ. 17,13; 2ნეშ. 24,19; 36,[15]; ფს. 151,4 (აპოკრიფი); იერ. 25,4; 26,5; 44,4 ამ. 2,11 ანგ.1,12 მალ.4,5; 3ეზრ. 1,32 ლუკ. 1,70; 19,41-44; 2კორ. 5,20 

- წინასწარმეტყველები, რომლებიც ღმერთს არ გაუგზავნია და თავისით წინასწარმეტყველებენ იერ. 23,21.26.31.32.34; 27,15 ეზეკ. 13,2.6