წინასწარმეტყველება სამართლიანობის დამყარების შესახებ

საკვანძო მუხლები:

2მეფეთა 2 : 15 ; 2მეფეთა 23 : 3 ; 3მეფეთა 10 : 9 ; ფსალმუნები 44 : 7 ; ფსალმუნები 81 : 1 ; იგავნი 31 : 8 ; ესაია 1 : 17 ; ესაია 11 : 4 ; ესაია 32 : 1 ; ესაია 59 : 4 ; ესაია 61 : 1 ; იერემია 5 : 28 ; იერემია 23 : 5 ; იერემია 33 : 15 ; ოსია 2 : 21 ; სოფონია 2 : 3 ; მათე 3 : 15 ; მათე 5 : 6 ;
2.12.8. წინასწარმეტყველება სამართლიანობის დამყარების შესახებ

1. დავითისა და სოლომონის სამართლიანი მეფობის შესახებ 2მფ.2,15; 3მფ.10,9

2. იესეს ფესვი, დავითის მორჩი, მართალი მეფე, უფალი - ჩვენი სიმართლე 2მფ.23,3 ფს.44,7; 81,1 ეს.11,[4.5]; 32,1.16.17; 59,4.8.11.14.15.17; 61,1-3 იერ.5,28; 23,5.6; 33,15 მათ.3,15

3. ჭეშმარიტი მსაჯული ინ.5,22; 8,16.36 გმცხ.3,14; 19,11

4. მის მორწმუნეებს, სამეუფო სამღვდელოებას გვევალება სამართლიანობისა და ჭეშმარიტებისადმი მიმდევრობა ფს.81,3 იგ.31,8.9 ეს.1,17 ოს.2,21 სოფ.2,3 მათ.5,6 იაკ.3,14; 1ინ.1,9; 2კორ.6,6-8 ეფ.6,14 გმცხ.5,9.10