ცის და მიწის მოხმობა

საკვანძო მუხლები:

მეორე რჯული 30 : 19 ; მეორე რჯული 32 : 1 ; ფსალმუნები 49 : 1 ; ესაია 1 : 2 ; ესაია 46 : 3 ; იერემია 2 : 12 ; იერემია 6 : 9 ; იერემია 13 : 15 ; იერემია 22 : 29 ; იერემია 31 : 9 ; ეზეკიელი 36 : 4 ; ამოსი 3 : 1 ; მიქა 1 : 2 ; მიქა 6 : 1 ;
2.11.34. ცის და მიწის მოხმობა

- მოწმედ იხმობს ცას და მიწას წინასწარმეტყველი რჯ.30,19

- ცის და მიწის გასაგონად სიტყვის თქმა რჯ.32,1 ფს.49,1 ეს.1,[2] იერ.2,12; 6,9; 22,29; 31,9 მიქ.1,2

- ღმერთი გამოიძახებს ცას და მიწას თავისი ხალხის სამსჯავროზე ფს.49,4

- ღმერთი მოუხმობს ისრაელის სახლს, მთებს ეს.46,3 იერ.13,15 ეზეკ.36,4 ამ.3,1 მიქ.6,1.2