როგორები არ უნდა იყვნენ წინასწარმეტყველები

საკვანძო მუხლები:

მეორე რჯული 13 : 1 ; მეორე რჯული 18 : 20 ; 3მეფეთა 13 : 18 ; 3მეფეთა 18 : 22 ; 3მეფეთა 22 : 6 ; 2ნეშტთა 18 : 11 ; 2ნეშტთა 33 : 6 ; ნეემია 6 : 7 ; ნეემია 9 : 32 ; ესაია 9 : 14 ; ესაია 28 : 7 ; ესაია 44 : 25 ; ესაია 47 : 13 ; ესაია 56 : 10 ; იერემია 2 : 8 ; იერემია 4 : 9 ; იერემია 5 : 13 ; იერემია 6 : 13 ; იერემია 8 : 10 ; იერემია 14 : 13 ; იერემია 23 : 11 ; იერემია 18 : 18 ; იერემია 27 : 9 ; იერემია 28 : 1 ; იერემია 29 : 8 ; იერემია 32 : 32 ; იერემია 37 : 19 ; იერემია 50 : 36 ; გოდება იერემიასი 2 : 14 ; გოდება იერემიასი 4 : 13 ; ეზეკიელი 13 : 3 ; ეზეკიელი 22 : 25 ; ეზეკიელი 23 : 14 ; ოსია 4 : 5 ; მიქა 2 : 11 ; მიქა 3 : 6 ; აბაკუმი 2 : 19 ; სოფონია 2 : 4 ; სოფონია 3 : 4 ; ზაქარია 3 : 5 ; ზაქარია 10 : 2 ; ზაქარია 13 : 3 ; მათე 7 : 15 ; მათე 24 : 11 ; მარკოზი 13 : 22 ; 2პეტრე 2 : 1 ; 1იოანე 4 : 1 ; რომაელთა 2 : 22 ; 2კორინთელთა 11 : 13 ; გალატელთა 1 : 8 ; 2თესალონიკელთა 2 : 9 ; 2ტიმოთე 4 : 3 ; გამოცხადება 11 : 10 ; გამოცხადება 16 : 13 ; გამოცხადება 19 : 20 ; გამოცხადება 20 : 10 ;
2.11.31. როგორები არ უნდა იყვნენ წინასწარმეტყველები

1) მაცდურნი რჯ.13,1-3.5; 18,20 იერ.23,15.16.[32]; 27,14-17; 28,15.16; 29,8.21.31 ეზეკ.13,7.10.18 ზაქ.13,3 გმცხ.19,20

2) ცრუნი, ყალბისმქმნელნი, წინასწარმეტყველად თავის გამომყვანნი 3მფ.13,18; 22,22.23 ეს.9,14(15 რუს); 44,25 იერ.5,31; 8,10; 14,14; 23,25.32; 28,1-17; 29,20.21 გოდ.2,14 ეზეკ.13,3.6-9.22; 22,28 მიქ.2,11 ზაქ.10,2 მათ.7,15; 24,11.24 მარ.13,22; 2პეტ.2,1-3; 1ინ.4,1; 2კორ.11,13 გალ.1,8.9; 2თეს.2,9; 2ტიმ.4,3 გმცხ.16,13; 19,20; 20,10

3) ბაალის სახელით გაქადაგდნენ, უსარგებლო კერპებს აეკიდნენ 3მფ.18,22.26-29 იერ.2,[8]; 23,13 აბაკ.2,19 რომ.2,22

4) ზერელედ მკურნალობენ ღვთის ერის ჭრილობებს 3მფ.22,6.13 იერ.6,14; 8,[11] ეზეკ.13,10.16-18

5) ბრიყვნი 2ნეშ.18,11.34 ეს.44,[25]; 47,13.14 იერ.27,9.10

6) ბოროტმოქმედნი, გარყვნილნი, ცოდვილნი 2ნეშ.33,6 იერ.6,13; 8,10; 23,[11].15; 32,32 გოდ.2,14; 4,13 ეზეკ.22,25 სოფ.2,4

7) პირადი საჭიროებისთვის აყვანილი მაამებელი წინასწარმეტყველები ნეემ.6,[7].12.13

8) თავშერცხვენილები გაოგნდებიან მომავალში; მათი ხილვები ფუჭი იქნება; წაიფორხილებენ. მახვილი შეშლით მისნებს ნეემ.9,32 იერ.2,[26]; 4,9; 14,15; 50,36 ეზეკ.13,6.7.9; 22,28 ოს.4,5 მიქ.3,7

9) სიზმრებისგან გზააბნეულნი ზირ.34,[7] იერ.23,25.28.32

10. ხარბები, მომხვეჭელები, ბარბაცებენ თაფლუჭისგან და ღვინისგან, ნადავლს გლეჯენ, განძეულს იტაცებენ, ქვრივებს ამრავლებენ, ვერცხლზე მისნობენ; გამყიდველნი; კბილებით რაღაცას ჯიჯგნიან, თუ ვინმემ რამე არ ჩაუდვა პირში, ომს უცხადებენ; ანგარნი; შეიყვარეს უსამართლობის საზღაური ეს.28,7; 56,11 იერ.5,[13]; 8,10 ეზეკ.22,25 მიქ.2,11; 3,11 სოფ.3,4; 2პეტ.2,3.15

11) ქარით სავსენი, სიტყვა არ არის მათში, დაკარგვიათ; ბრმები არიან და უმეცრები; უგონოდ მიმოდიან; ერთმანეთს პარავენ სიტყვებს; ტრაბახები, ბნედიანები, ქარაფშუტები; სულელური ხილვები აქვთ; ნაოხარ ადგილებში რომ მელიები არიან, იმას გვანან; დაუდგებათ ღამე ხილვების გარეშე და სიბნელე - მისნობის გარეშე; მზე ჩაესვენება მათ თავზე; საკუთარი გულით წინასწარმეტყველებენ ეს.56,10 იერ.5,[13]; 14,18; 18,18; 23,30.32; 29,26 გოდ.2,14 ეზეკ.13,14.17 მიქ.2,11; 3,6 სოფ.3,4

12) აიმედებენ, არ იხილავთო შიმშილს, უბედურებას, მახვილს; არ დაგეცემათ ბაბილონის მეფეო. მშვიდობას ქადაგებენ; ყველაფერი კარგად იქნებაო იერ.4,9.10; 6,14; 8,11; 14,[13].15; 23,17; 28,1-9; 37,19 ეზეკ.13,10-16 მიქ.3,11 ზაქ.3,5

13) მღვდლები ბატონობენ მათი მხარდაჭერით; უკეთურთა მხარი უჭირავთ იერ.5,[31]; 23,14

14) საერო ხელისუფალთ ნუ დაემორჩილებითო იერ.27,[9].14-18; 28,1-9; 29,8

15) არ ასრულებენ რჯულს ნეემ.9,[34] (რუსულში და ზოგ ქართულ თარგმანში წინასწარმეტყველი არ არის)

16) პირფერნი, ცბიერნი იერ.23,26 გოდ.2,14 ეზეკ.13,10-16; 22,[28] (რუსულში არ არის)

17) აწამებენ ადამიანებს გმცხ.11,[10]