კერპთაყვანისმცემლობა საზიზღრობაა ღმერთის თვალში


საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 20 : 3 ; გამოსვლა 32 : 1 ; ლევიანნი 18 : 21 ; ლევიანნი 20 : 2 ; რიცხვნი 25 : 1 ; მეორე რჯული 4 : 3 ; მეორე რჯული 6 : 14 ; მეორე რჯული 12 : 30 ; მეორე რჯული 13 : 1 ; მეორე რჯული 17 : 3 ; მეორე რჯული 27 : 15 ; მეორე რჯული 28 : 14 ; მეორე რჯული 29 : 26 ; მეორე რჯული 30 : 17 ; მეორე რჯული 31 : 18 ; მეორე რჯული 32 : 5 ; იესო ნავეს ძე 23 : 7 ; იესო ნავეს ძე 24 : 2 ; მსაჯულნი 2 : 2 ; მსაჯულნი 3 : 6 ; მსაჯულნი 17 : 3 ; მსაჯულნი 18 : 18 ; 1მეფეთა 5 : 1 ; 1მეფეთა 12 : 21 ; 3მეფეთა 19 : 18 ; 4მეფეთა 17 : 15 ; 4მეფეთა 22 : 17 ; იობი 31 : 26 ; იობი 31 : 26 ; ფსალმუნები 77 : 58 ; ესაია 1 : 29 ; ესაია 57 : 5 ; ესაია 65 : 3 ; ესაია 66 : 3 ; იერემია 3 : 6 ; იერემია 32 : 34 ; ეზეკიელი 8 : 17 ; ეზეკიელი 20 : 28 ; ოსია 13 : 2 ; რომაელთა 11 : 4 ; გალატელთა 5 : 20 ;
3.50.5. კერპთაყვანისმცემლობა საზიზღრობაა ღმერთის თვალში

1. თაყვანს ნუ სცემთ უცხო ღმერთებს გამ.20,3 რჯ.4.19,, 6,14,, 12,30.31,, 13,1-3,, 17,3.5,, 28,14.64,, 29,26,, 30,17,, 31,18.20,, 32,5.16.17.21.37.38 იესნ.23,7.16,, 24,2.14.15.20.23 მსაჯ.2,2.11.12.17.19,, 3,6,, 3მფ.19,[18],, 4მფ.17,15,, რომ.11,4 გალ.5,20 

2. ნუ გაიკეთებთ კერპებს გამ.20,4.5,, 32,1 რჯ.27,15 მსაჯ.17,3,, 18,18.20.31 ფს.77,58 

3. ნუ ემსახურებით აშერებს, ბაღებს, მუხებს, რტოებს, ჭალებს, ხემხვივანებს მსაჯ.3,7 4მფ.17,16 ეს.1,29,, 57,5; 65,[3],, 66,17 ეზეკ.8,17,, 20,28 

4. მაღალ გორაკებს, მთებს ეს.57,7 იერ.3,6,, 32,35 ეზეკ.20,28 

5. ნიშებს სახლში ეს.57,8 იერ.32,34 

6. დრო, როდესაც ფიქრობენ კერპთმსახურებაზე როგორც ნორმაზე მსაჯ.17,3,, 18,18.20.21 

7. ნუ მივუტანთ შესაწირავებს უცხო ღმერთებს ლევ.18,21,, 20,2,, 4მფ.22,17 ფს.77,58 ეს.57,5-7,, 65,[3],, 66,3 იერ.32,35 ეზეკ.20,28 

8. ამბორი კერპებზე 3მფ.19,[18] იობ.31,26-28 ოს.13,2 

9. არ არის არავითარი სარგებელი მათში 1მფ.12,21 

10. დაანგრიეთ სამსხვერპლოები გამ.32,19 მსაჯ.2,2,, 1მფ.5,1-4 

11. მტრობა უცხო ღმერთებს გაკიდებულების მიმართ რიცხ.25,1-5.17.18 რჯ.4,3